STERK HUIS
IN 2018

2018 was voor ons het eerste jaar onder de nieuwe naam Sterk Huis. Een naam die in twee woorden alles zegt over ons als organisatie.

Sterk Huis staat voor getransformeerde jeugd- en gezinshulpverlening. Stap voor stap bouwen aan een sociale basis waarin vragen en problemen van gezinnen niet (alleen) ‘individueel en probleemgestuurd’ worden opgepakt, maar ook een ‘preventieve en collectieve’ basis aanwezig is om grote problemen zo veel mogelijk te voorkomen. Als er grote problemen zijn altijd kijken of er over generaties heen problemen zijn en die op een effectieve manier behandelen. Gebruik maken van beschikbare data én beschikbare kennis is daarbij zeer waardevol en heeft nog veel kansen.

Sterk Huis heeft een krachtige visie waar we heel graag in samenwerking vorm aan geven. In de praktijk blijkt de transformatieopgave een weerbarstige opdracht. Ook in 2018. We zijn toe aan de volgende fase van transformatie. Een die vraagt om visie en samenwerking. Het is tijd om focus aan te brengen op verbetering en samen te werken om écht te transformeren. Uiteraard met de uitgangspunten van de transformatie in het achterhoofd: ieder kind verdient de beste kansen.

Samen staat we sterker!

Wat doen we eigenlijk allemaal?

6 afdelingen voor (extra) veilige opvang van vrouwen, mannen en hun kinderen

EVA: voor meiden die het slachtoffer zijn van eergerelateerd geweld

LIMA: voor jonge moeders en hun kinderen

VEILIG LIMA: voor slachtoffers van jeugdprostitutie en loverboys

VERA: voor slachtoffers van stalking, dreiging en huiselijk geweld. Mannen én vrouwen

DANA-EOS: observatie afdeling voor gezinnen

DE POORT: onze crisis-opvang voor moeders en hun kinderen

Ambulante hulpverlening

Sterk Huis komt ook bij de gezinnen thuis
voor hulp en ondersteuning.

> In combinatie met behandeling van kinderen in een groep

> Jongerenhulpverlening

> Aan vrouwen en mannen na huiselijk geweld (team Veilig Verder)

> Bij complexe scheidingen

> Gezinsbegeleiding

> Gezinsmanagement

Opvang en begeleiding
voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen

> 14 kleine wooneenheden

> 4 kleine wooneenheden met extra begeleiding

> 3 kinderwoongroepen

Pleegzorg

Sterk Huis biedt kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen een warme en veilige plek in een pleeggezin of in een gezinshuis. Voor een weekend, een paar maanden of tot ze op hun achttiende zelfstandig kunnen gaan wonen.

> 629 pleegkinderen

> 507 pleeggezinnen

Groepen voor kinderen en jongeren

Voor kinderen en jongeren in combinatie met begeleiding ouders bij vragen rondom opvoeding, ontwikkeling en veiligheid.

> Dagbehandeling (Pelikaan, Kangoeroe, Duizendpoot en behandelklas Zebra)

> Naschoolse Dagbehandeling (Sirius)

> Dag- en nachtbehandeling (Orion, Steppe, Toendra, Toermalijn, Pyriet, Prinsenhoeven)

> Kamertrainingscentra (2 groepen)

> Fasehuis (2 groepen)

> Kinderdagverblijf Hebe

Eerder signaleren en voorkomen van complexe problemen

Projecten met onderwijs, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, huisartsen en toegangsteams van gemeenten.

> Kombi

> Kompas

> Gedragscoach

> Aandacht voor basiskracht

> Interculturele gezinscoaching

> Smart Start

Steeds Sterker Academie

Onze academie biedt verschillende trainingen voor professionals uit zorg en onderwijs. Bijvoorbeeld op het gebied van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, signaleren van eerproblematiek en traumasensitief werken.

Sterk Huis is gebaseerd op twee pijlers:

Pijler 1: Een acute aanpak als problemen al groot zijn, met:

 • warme en veilige opvang
 • deskundige en innovatieve behandeling
 • een opleiding en werk(ervaring) als basis voor de toekomst

Pijler 2: Een aanpak voor het eerder signaleren en voorkomen van problemen.

Met inzet van specialistische kennis en zorg op kwetsbare scholen en bij huisartsen in kwetsbare wijken. Om zo (risico’s op) problemen vroegtijdig te herkennen, begeleiden, behandelen en zo mogelijk voorkomen. We werken altijd samen met scholen, huisartsen, wijkteams en gemeenten en investeren in:

 • combineren en analyseren van beschikbare data en (wetenschappelijke) kennis om (risico’s op) problemen in beeld te krijgen of te voorspellen;
 • ‘complete’ hulp en ‘passende’ teams op scholen, bij huisartsen en in kwetsbare wijken op maat van deze problemen.

Algemene cijfers

Cliënten in 2018

 • Jongeren, vrouwen en mannen opgevangen
 • Kinderen in een behandelgroep
 • Alleenstaande minderjarige vreemdelingen
 • Kinderen op de dag- en naschoolse opvang
 • Ambulante trajecten
 • Pleegkinderen
 • Overig

Unieke cliënten in

2018 2386 clienten
2017 2355 clienten

Plaatsen bij pleeggezinnen

2018 629 Plaatsen
2017 483 Plaatsen

Personeel

 • Medewerkers
 • Vrijwilligers
 • Stagiaires

Op 31 december 2018 waren er 377 FTE medewerkers verbonden aan Sterk Huis, met een tijdelijk of een vast contract. Ook werkten er op deze datum 13,89 FTE medewerkers op detacheringsbasis en 2,67 FTE op ZZP-basis. In het totaal werkten er op 31 december 544 medewerkers bij Sterk Huis. Ook waren op dat moment 60 vrijwilligers en 32 stagiairs bij ons werkzaam.

Ook in 2018 hadden wij

1 cliëntenraad
1 jongerenraad
1 pleegouderraad

belangrijke gebeurtenissen

Verder als Sterk Huis

Het jaar 2018 was het eerste jaar waarin Kompaan en de Bocht formeel  onder de naam Sterk Huis is gaan werken. Het ingroeien van de naam is soepel verlopen. We communiceerden al langere tijd dat we een ‘Sterk Huis’ aan het bouwen waren, waardoor het al een begrip aan het worden was.

Onze maatschappelijke opdracht

In 2018 hebben wij belangrijke stappen gezet in een aanpak die effectief inzet op het voorkomen van problemen. Sterk Huis is kartrekker van het programma Smart Start, dat inzet op vroegtijdige herkenning van dreigende problemen op basis van bekende data en bekende wetenschappelijke inhoudelijke kennis. In dit programma werken we nauw samen met partners in o.a. het onderwijs, gemeenten, jeugdgezondheidszorg en het wetenschappelijke veld.

Een eigen wetenschapsprogramma

Sterk Huis heeft er in 2018 voor gekozen óók een eigen wetenschapsprogramma vast te stellen, terwijl we ook participeren in de Academische Werkplaats Jeugd van Tranzo van Tilburg University. Dit omdat de ervaring is dat zorgorganisaties bij kennisinstituten vaak gezien worden als ‘databron’ waar de kennispartij dan onderzoek op uitvoert. Onderzoek dat slechts gedeeltelijk het belang van de zorgorganisatie bedient.

Smart Start

Het programma Smart Start is een gezamenlijke ambitie in de Regio Hart van Brabant om betere kansen te bieden voor kinderen en gezinnen. Problemen ontstaan niet van de ene op de andere dag, maar groeien in de loop der jaren. Met Smart Start willen we een aanpak ontwikkelen waarmee we kinderen in een vroeg stadium helpen en problemen voorkomen. Hoe? Met interventies die we met design thinking ontwikkelen, door beschikbare data en kennis op slimme wijze te combineren. Lees verder

GIRFEC
‘getting it right for every child’

In 2018 is onze bestuurder, samen met de wethouder Jeugd en Onderwijs van Tilburg en de voorzitter van het College van Bestuur van een grote koepel voor basisonderwijs op werkbezoek geweest naar Schotland. De inspirerende visie vanuit Schotland op inclusief onderwijs en inclusieve zorg wordt momenteel uitgebreid besproken in de gemeente Tilburg, Sterk Huis is nauw betrokken bij de lokale en regionale implementatieaanpak onder de titel ‘Elk kind een goede start en toekomst’.

Collega Nanda ging ook naar Schotland. Lees hier haar ervaringen

(klik op afbeelding voor grote weergave)

Psychotraumacentrum

Sterk Huis behandelt binnen haar psychotraumacentrum kinderen, jongeren, mannen en vrouwen die te maken hebben (gehad) met (vroegkinderlijk) chronisch trauma. De behandeling van deze trauma’s is de belangrijkste kans om duurzaam een veilig en zelfstandig leven op te kunnen bouwen. Sterk Huis heeft cruciale meerwaarde omdat zij zich realiseert dat de trauma’s altijd in de context van het gezin en de multiproblematiek van het gezin moeten worden gezien.

hart

Wat je misschien nog niet weet

Wat doen we eigenlijk?

We helpen mensen sterkte en veerkracht te ontwikkelen, zodat ze beter opgewassen zijn tegen de uitdagingen van het leven. Zo hebben ze meer kans op een veilig en zelfredzaam bestaan én bouwen ze aan een betere toekomst.

Hoe doen we dat dan?

Door gebruik te maken van specialistische kennis, heldere inzichten en slimme behandelmethoden. Het liefst in een zo vroeg mogelijk stadium, zodat uitdagingen geen problemen worden. En als die problemen er toch zijn of steeds terugkeren, dan helpen we onze cliënten ze op te lossen en patronen te doorbreken.

Waarom doen we wat we doen?

Wij geloven dat een samenleving waar iedereen gezien wordt een betere samenleving is, waar kwetsbare mensen meer kans hebben op een stabiel, veilig, duurzaam, zelfredzaam en veerkrachtig leven en zich zo beter kunnen ontwikkelen.

Het was ook een lastig jaar

Werkdruk in de Jeugdzorg:
Het is 5 voor 12

De jaren na de transitie in de jeugdzorg hebben een zware wissel getrokken op de jeugdzorg, namelijk: enorme administratieve lasten en een zorglandschap dat echt nog niet in evenwicht is. Sterk Huis ziet de aanpak van de werkdruk binnen de jeugdzorg als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en alleen door samen op te trekken kunnen we de werkdruk echt verminderen.

Zichtbaarheid

Op 31 december 2018
0
Facebook
1
Twitter
1
Linkedin

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis