Kwaliteit & effect

Download onze publicaties

Kwaliteit en effect hulpverleningsaanbod
hoog in het vaandel

Sterk Huis is er voor kinderen, jongeren, vrouwen, mannen en gezinnen met problemen en vragen op het gebied van opvoeding, ontwikkeling en veiligheid. Onze professionele hulpverleners werken waar mogelijk met methodieken en interventies, waarvan de werkzaamheid theoretisch aannemelijk is gemaakt.

Continue bewaking van de voortgang en opbrengsten van hulpverleningstrajecten, maakt het mogelijk om zo nodig tussentijds de vooraf gemaakte plannen aan te passen en zo een optimaal resultaat te realiseren. Samen met kennisinstituten en collega-organisaties voeren we (wetenschappelijk) praktijkgericht onderzoek uit. Zo genereren we kennis over wat werkt in de hulpverlening, hetgeen leidt tot verbetering of innovatie van de hulp.

Cliënttevredenheid

Iedere hulpverlener heeft een idee wat het resultaat van zijn of haar hulpverleningsinspanningen zijn voor een individuele clënt. In elk hulpverleningstraject bespreken hulpverlener en cliënt regelmatig hoe de voortgang is, in hoeverre vooraf afgesproken doelen zijn gerealiseerd, wat goed gaat en wat er beter kan. Deze bespreking kan tot veranderingen in de aanpak leiden, met als doel een zo optimaal mogelijk resultaat van hulpverlening. Uitgangspunt is dat de hulpverlening van Sterk Huis tijdelijk is en mensen helpt om weer (beter) zelf verder te kunnen, zonder (intensieve) hulpverlening.

Naast het gesprek over de voortgang van de hulp, vragen we cliënten via vragenlijsten onder andere om de hulp met een rapportcijfer te beoordelen en wat zij vinden van de resultaten van deze hulp.

Werkzame factoren benutten

Een hulpverleningstraject komt tot stand in de samenwerking tussen hulpverlener en cliënt aansluitend bij de hulpvraag van de cliënt en de kennis en ervaring van de hulpverlener. Hulpverleners investeren in de samenwerking vanuit de overtuiging dat een goede samenwerking loont. Diverse onderzoeken laten een samenhang zien tussen de kwaliteit van deze relatie en het resultaat van de hulp.

Bij gebrek aan motivatie voor hulpverlening bij de cliënt, investeert de hulpverlener eerst in een motiveringstraject, voordat een veranderingsproces met hulpverlening in gang kan worden gezet. Hulpverlening is altijd gericht op het individu (krachtgericht) in interactie met zijn omgeving (systeemgericht) om een veranderingsproces te bewerkstelligen en een stap voorwaarts te maken (oplossingsgericht). Uitgangspunt is dat de hulpverlening van Sterk Huis tijdelijk is en mensen helpt om weer (beter) zelf verder te kunnen, zonder (intensieve) hulpverlening.

De hulpverlening van Sterk Huis wordt zowel in de leefomgeving van jeugdigen, vrouwen en gezinnen geboden (ambulant) als tijdens verblijf in de instelling. Ambulant wordt gewerkt met de IAG-methodiek (Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding) en de methodiek Krachtwerk. De (gedragstherapeutische) behandelgroepen werken volgens het Residentieel Gedragstherapeutisch Behandelprogramma.

Sterk Huis beschikt over een grote variëteit aan werkvormen, waar vanuit de hiervoor genoemde pijlers ook interventies voor specifieke problemen worden ingezet. Deze interventies (zowel trainingen als therapieën) zijn veelal opgenomen in de ‘Databank effectieve jeugdinterventies‘ van het NJI  of gebaseerd op bekende werkzame factoren.

Voor specifieke problematiek waarvoor geen erkende interventie beschikbaar is, ontwikkelen we deze zo nodig zelf – al dan niet samen met kennisinstituten – en monitoren de resultaten daarvan. Een voorbeeld daarvan is ‘slapende honden’. Gericht op vroegkinderlijk, chronisch getraumatiseerde kinderen van 0 tot 18 jaar, die (nog) niet in staat zijn tot het verwerken van hun traumatische herinneringen. ‘Slapende honden’ is geïntegreerd in de residentiële hulpverlening.

We hebben een landelijk erkende functie EVA voor slachtoffers van eergerelateerd geweld, loverboys en jeugdprostitutie.

Ervaring en theoretische kennis op het gebied van zowel jeugdzorg als vrouwenhulpverlening maken een integrale hulpverlening aan het gezin mogelijk.

Kwaliteitsstatuut 2022
Inspectierapport KDV Sterk Huis 2020 (pdf)

Sterk Huis

Sterk Huis voldoet aan de eisen van het bronzen niveau van het certificaatschema Milieuthermometer Zorg.

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis