Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING
STERK HUIS 

 

Sterk Huis vindt het vanzelfsprekend en van groot belang dat goed wordt omgegaan met privacygevoelige gegevens. Sterk Huis vindt het belangrijk dat met de gegevens van een ander wordt omgegaan zoals iedereen zou willen dat er met de eigen persoonsgegevens wordt omgegaan. Je gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld 

Jouw gegevens worden in de eerste plaats vastgelegd om jou goede hulp te kunnen geven 

Bij het vastleggen van jouw gegevens nemen we onder andere de volgende punten mee: 

 • Respecteren van wetgeving 
 • Privacy en gegevensbescherming mag goede verantwoorde zorg niet in de weg staan
 • Zorgvuldigheid en een goede bescherming van de gegevens staat voorop maar het helemaal uitsluiten van datalekken is niet mogelijk.
 • Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens). 
 • De gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor we ze vastgelegd hebben.

Naast de gegevens van cliënten en medewerkers administreert Sterk Huis ook gegevens van sollicitanten, raad van toezicht, vrijwilligers, bezoekers, contractpartners, uitzendkrachten, ZZP’ers, detachanten en ketenpartners. Hiermee nemen we natuurlijk evenveel zorgvuldigheid in acht als met de gegevens van onze cliënten. 

Functionaris Gegevensbescherming (FG) 

Sterk huis heeft een functionaris gegevensbescherming, die toeziet op en adviseert over het zorgvuldig en volgens wet- en regelgeving omgaan met persoonsgegevens. Dit is mevrouw Iety Joris. 

Als je vragen hebt over jouw persoonsgegevens of je voelt je niet prettig omtrent het gebruik van jouw gegevens door Sterk Huis, neem dan gerust contact op met haar via mailadres IetyJoris@sterkhuis.nl 

Meer lezen 

Het is goed dat jij weet wat er met jouw gegevens gebeurt en waar en hoe we ze verzamelen, wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. 

Je kunt hieronder alles lezen over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. 

 • Welke gegevens, voor welke doelen en waar en hoe jouw gegevens vastgelegd worden en hoelang we die bewaren. 
 • Hoelang worden jouw gegevens bewaard.
 • Wie heeft er toegang tot jouw dossier
 • Je rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.
 • Hoe worden je gegevens beveiligd
 • Uitwisselen en delen van jouw gegevens

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. 

WELKE GEGEVENS LEGGEN WIJ VAST; HOE EN MET WELK DOEL 

1. Als je onze website gebruikt? 

Technische en functionele cookies worden gebruikt om de website naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te garanderen. Een cookie is een klein en eenvoudig tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer of mobiele apparaat.. 

Via de instellingen van je internetbrowser kun je je afmelden voor cookies (niet meer opslaan), alle eerder opgeslagen informatie verwijderen, en een melding laten geven bij verzending van een cookie. Let er wel even op dat sommige websites minder goed kunnen functioneren als je alle cookies uitschakelt 

Daarnaast worden via Google Analytics algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer. 

Daarmee wordt bezoek- en klikgedrag op de website geanalyseerd. Die informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en verwerkt in rapporten over het functioneren van de website. Op de websites van Google en Google Analytics vind je hun privacybeleid met meer informatie. 

Dit verzamelen van gegevens gebeurt op een privacy-vriendelijke manier; de laatste 3 cijfers van het IP-adres heb ik geanonimiseerd, ‘gegevens delen’ is uitgezet, en er wordt geen gebruik gemaakt van een combinatie van andere Google-diensten met Google Analytics. 

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hier hebben wij geen invloed op. 

Als je via de website een contactverzoek indient worden je persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, 

Deze gegevens hebben wij nodig om contact met jou te kunnen opnemen, of je vraag te beantwoorden. Als we jouw vragen beantwoord hebben of je in contact gebracht hebben met de juiste persoon worden jouw gegevens verwijderd. 

2. Als je abonneert op een nieuwsbrief of het magazine sterk 

Als je je abonneert op een nieuwsbrief worden je persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres, zodat wij jou de nieuwsbrief kunnen toesturen. 

Je kunt je automatisch zelf afmelden voor de nieuwsbrief. Jouw gegevens worden dan verwijderd. 

Deze gegevens worden dan alleen hiervoor gebruikt. 

3. Als je een mogelijk toekomstige cliënt bent 

Als je een vraag hebt over onze hulp, of een verwijzer meldt jou aan, dan leggen we een paar gegevens vast zoals je naam, geboortedatum adres, email en telefoonnummer. Daarnaast wordt jouw hulpvraag genoteerd. Dit doen we om zo goed mogelijk te bepalen welke hulp het beste bij jou en jouw situatie past. Deze gegevens worden een half jaar bewaard. 

4. Als je een cliënt bent 

Als je cliënt bent van Sterk Huis dan leggen we jouw gegevens van in het elektronisch cliëntendossier. 

Welke gegevens we mogen vastleggen is door de wet bepaald. 

De volgende gegevens leggen we altijd vast; Naam en adres gegevens, telefoonnummer, het Burgerservicenummer, jouw paspoortgegeven, jouw geboortedatum en geslacht. We hebben deze gegevens nodig om contact met je te kunnen opnemen, de kosten van de hulpverlening die wij 

bieden te kunnen declareren, en om een tevredenheidsonderzoek te kunnen uitvoeren en om verantwoording te kunnen afleggen. 

Daarnaast moeten wij om jou de juiste hulpverlening te kunnen bieden of om jouw voldoende veiligheid te kunnen garanderen soms ook andere gegevens vastleggen. Dit leggen we vast in jouw cliëntplan, dit kun je zien als een overeenkomst die wij met jou hebben, waarin we beschrijven wat we samen willen bereiken met de hulpverlening en wat daarvoor nodig is. 

Het gaat hierbij over gegevens zoals jouw leefgewoonte, jouw opleiding en beroep, de samenstelling van je gezin en netwerk, psychische gegevens. Voor bepaalde therapieën worden ook soms video opnames gemaakt. 

Daarnaast worden de gegevens ook gebruikt om en om interne en externe controles te kunnen laten uitvoeren zoals de accountantscontrole of kwaliteitscontroles te kunnen doen en om onze hulpverlening te kunnen verbeteren. 

5. Als je bezoeker of bewoner bent aan de Rillaerse baan 75 

Voor jouw en onze veiligheid hebben wij op het terrein en in het gebouw camerabewaking. Dit wordt aangegeven bij het betreden van het terrein en het gebouw. De bewakingsbeelden worden vastgelegd en worden na 4 weken vernietigd. 

6. Als je een klacht indient. 

De klachtenadministratie legt jou naam, leeftijd, contactgegevens en alle bijzonderheden die je ingevuld hebt over je klacht vast en de wijze waarop jouw klacht is behandeld. Deze gegevens bewaren we 2 jaar. Deze worden daarna vernietigd. 

WIE HEEFT TOEGANG TOT JOUW DOSSIER? 

Alle medewerkers van Sterk Huis hebben getekend voor geheimhouding. 

 • Medewerkers van Sterk Huis die betrokken zijn bij jouw hulpverlening of begeleiding hebben toegang tot de informatie in uw dossier.
 • Voor het uitvoeren van administratieve handelingen, zoals het versturen van brieven en het invoeren van rapportages, hebben secretaressen toegang tot het dossier.

Onderzoek & controle 

 • Daarnaast kunnen leidinggevenden (of namens hen gemandateerden) dossiers inzien voor het uitvoeren van kwaliteitscontroles en klachtbemiddeling, en voor onderzoek bij incidenten en calamiteiten.
 • Jaarlijks krijgt Sterk Huis bezoek van de accountant en een kwaliteitsauditor. Voor de financiële en kwaliteitscontroles die deze instanties uitvoeren, kan door hen steekproefsgewijs toegang tot dossiers worden gevraagd. In het geval dat de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een onderzoek verricht in onze organisatie zijn wij verplicht hieraan onze medewerking te verlenen inclusief het verlenen van toegang tot dossiers. Medewerkers van de genoemde organisaties hebben tevens een geheimhoudingsverklaring getekend.

HOE LANG BLIJVEN JE GEGEVENS BEWAARD? 

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Sterk Huis, maar nooit langer dan nodig is voor het doel waarvoor we ze hebben geregistreerd, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren. 

De algemene bewaartermijn voor cliëntendossiers is 15 jaar. 

Als je geboren bent in de Bocht dan hebben wij de gegevens over jouw afstamming (wie is mijn vader) geregistreerd, deze worden 100 jaar bewaard. 

Op het moment dat je contact opneemt met Sterk Huis via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Deze mails worden tot maximaal een half bewaard. Als de gegevens uit de mail belangrijk zijn om te bewaren bijvoorbeeld in het kader van jouw behandeling of in verband met een overeenkomst worden ze hiervoor bestemde systemen, (elektronisch cliëntendossier, of CRM systeem) opgeslagen en geldt de hiervoor gestelde bewaartermijn. 

UITWISSELEN VAN GEGEVENS 

Soms is het nodig om met andere hulpverleners af te stemmen over de hulpverlening. Wij bespreken altijd met jou waarom we met andere hulpverleners waar jij bij in zorg bent, jouw gegevens willen uitwisselen of bespreken en met welk doel. Dat leggen we dan vast in jouw dossier. Sterk Huis mag alleen gegevens uitwisselen met hulpverleners zowel intern als extern die betrokken zijn bij jouw hulpverlening. 

Als een andere hulpverlener gegevens bij ons opvraagt over jou, moet hij hiervoor altijd een door jou ondertekende toestemmingsverklaring overleggen voordat wij die gegevens doorgeven. 

HOE WORDEN JOUW GEGEVENS BEVEILIGD 

Sterk Huis neemt de bescherming van je gegevens serieus. Je gegevens worden niet online (‘in the cloud’ opgeslagen), onze computersysteem is met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd, en de website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. 

De beveiliging vindt onder andere plaats door meerder technische en organisatorische maatregelen zoals Firewalls, Virusscanners, wachtwoordbeleid, beleid rondom autorisaties toegang tot gegevens, logging van toegang, gedragsregels en bewustwordingscampagnes voor medewerkers 

WAT ZIJN JOUW RECHTEN 

 • Recht op inzage: Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Sterk Huis vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Sterk Huis. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens. 
 • Recht op rectificatie: Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Sterk Huis.
 • Recht op overdracht: Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Sterk Huis opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Sterk Huis al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.
 • Recht op wissen van gegevens: Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Sterk Huis vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens uit alle systemen en databases.
 • Recht op beperking van de verwerking: Wil jij niet dat Sterk Huis jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen of tijdelijk beperken van het gebruik van jouw persoonsgegevens.
 • Recht om toestemming in te trekken: Heb je toestemming gegeven aan Sterk Huis voor het verwerken van gegevens of het opvragen van gegevens bij derde en zie je hiervan af? Dan heb je het recht om je toestemming weer in te trekken.
 • Recht op het indienen van een klacht: Je hebt het recht om een klacht in te dienen, als je vindt dat Sterk Huis niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit doe je in de eerste plaats bij de Functionaris Gegevensbescherming van Sterk Huis. Kom je er dan niet uit dan kun je je klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens indienden

Als je niet meer in zorg bent bij Sterk Huis kun je gebruik maken van deze rechten door een verzoek hiervoor te sturen naar clientsecretariaat@sterkhuis.nl onder toezending van een veilige kopie id-bewijs. 

 • Maak in de kopie uw Burgerservicenummer onleesbaar, ook in de cijferreeks onderaan.
 • Schrijf in de kopie dat het een kopie is.
 • Schrijf in de kopie voor welke instantie of welk product de kopie is bedoeld.
 • Schrijf in de kopie de datum waarop u de kopie afgeeft.

Je kunt ook een veilige kopie maken via de app KopieID. 

Als je nog in zorg bent bespreek het dan met je hulpverlener. 

Je kunt alleen gebruik maken van jouw rechten als het jouw eigen dossier of het dossier van jouw kind betreft. Voor het inzien van het dossier door een jeugdige gelden de volgende wettelijke regels 

 • Ben je jonger dan 12 jaar? Dan kan je in principe niet je eigen dossier inkijken. Alleen jouw wettelijk vertegenwoordiger (doorgaans de ouder met gezag) kan dat namens jou doen. 
 • Ben je tussen de 12 en 16 jaar? Zowel de jij als de wettelijk vertegenwoordiger kunnen het dossier inzien. Jouw wettelijk vertegenwoordiger heeft hiervoor geen toestemming van de jou nodig.
 • Ben 16 jaar of ouder? Dan heb jij alleen recht op inzage. Wil jouw wettelijk vertegenwoordiger inzage, dan is jouw toestemming nodig.
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Sterk Huis houd je op de hoogte
ErrorHere