Sterk op scholen

Ouders, onderwijs en jeugdzorg werken samen op scholen aan de beste kansen voor kinderen. Onze hulpverleners komen naar peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, basis- en voortgezet onderwijs en MBO als er behoefte is aan extra kennis over de ontwikkeling en het gedrag van kinderen en jongeren.

Wat doen we allemaal?

Dichtbij in de klas >

Voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, basis- en voorgezet onderwijs, het middelbaar onderwijs en speciaal onderwijs

Aandacht voor basiskracht >

Voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, basisonderwijs en speciaal onderwijs

KomPas >

Basisonderwijs

Kombi >

Middelbaaronderwijs

Interculturele gezinscoaching >

Middelbaaronderwijs

Wil je meer weten over Sterk op scholen? Lees het in onze folder

 

Dichtbij in de klas

Op school, het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal wil je voor elk kind het beste. Want elk kind moet zich goed kunnen ontwikkelen en zich prettig kunnen voelen in de groep.

Als kinderen in je klas of groep iets extra’s nodig hebben, bied je de steun die nodig is. Als je voor een kind meer tijd en/of andere kennis over de ontwikkeling nodig hebt, dan is de jeugdzorgprofessional van ‘Dichtbij in de klas’ een goede aanvulling op het team. Zo zorgen we er samen voor dat een kind op school kan blijven, de werksfeer in de klas prettig is en elk kind tot zijn recht komt.

Wil je meer weten over Dichtbij in de klas? Lees het in onze folder

Denk je wel eens over een kind in de klas:

“Kan deze leerling op school blijven als er vanuit jeugdzorg meer ondersteuning zou zijn?”
“Ik maak me zorgen. Wie weet veel van de ontwikkeling en van opvoeden en kan me ondersteunen?”
“Volgens mij zijn er problemen in het gezin. Hoe komt er passende zorg voor het kind en het gezin?”
“Hoe kan ik mijn zorgen bespreken met de ouders? Wie kan me daarbij helpen?”

Aandacht voor basiskracht

Soms heeft een kind in de klas net iets meer nodig dan andere kinderen. Dan kan een specialistisch pedagogisch medewerker van Aandacht voor Basiskracht ter plekke hulp bieden op school.

Een specialistische hulpverlener van Sterk Huis ondersteunt in klas de leraar en het zorgteam. *De extra ogen in een klas*. Met als taken: het observeren van kinderen, adviseren aan zowel ouders en professional partners en kunnen een tijdelijke vorm van lichte ondersteuning geven. Uniek is dat de oplossing voor een probleem dat speelt bij een kind of thuis wordt gezocht in de eigen omgeving en niet in het verwijzen naar gespecialiseerde jeugdzorg. Op dit moment draait Aandacht voor Basiskracht succesvol op kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en de groepen 1 en 2 van basisscholen in Goirle. Door deze samenwerking worden ontwikkelingskansen van kinderen vergroot. Door vroegtijdig in te spelen op problemen en deze te verminderen, kunnen kinderen zich zo goed mogelijk ontwikkelen en opgroeien. Kinderen krijgen meer begeleiding en ondersteuning op maat, waar mogelijk in de eigen leefomgeving.

Klik op afbeelding om artikel in BD te lezen

Ervaring van een leraar

“Een jongetje bij de kinderopvang had moeite om het programma te volgen en legde moeilijk contact. Vanuit Aandacht voor Basiskracht is er gekeken naar wat hij nodig heeft. Zijn gedrag is in kaart gebracht, waarna er coaching plaatsvond van collega’s op de locatie, waarbij er samen werd gewerkt met ouders. Het resultaat was dat zijn opvallende gedrag verminderde en dat hij hierdoor toch de stap heeft kunnen maken naar de peutergroep. De pedagogisch medewerkers op de locatie voelden zich gesterkt in hun aanpak en vaardiger.”

Kompas

Leerlingen in de klas die te vaak voor escalatie zorgen worden vaak geschorst of verwijderd van school. De kans dat deze leerlingen een beroep op zware jeugdhulp en speciaal onderwijs doen, is dan ook groot.

Sterk Huis biedt met KomPas ondersteuning leerlingen, gezinnen en leerkrachten. Middels het snel en kortdurend inzetten van gedragscoaches vanuit KomPas wordt geprobeerd te voorkomen dat kinderen onnodig thuis komen te zitten. De gedragscoach biedt ondersteuning op maat aan leerlingen, gezinnen en leerkrachten. Hiermee kunnen gedragsproblemen verminderen en/of hanteerbaar worden en kan het kind indien mogelijk op de eigen vertrouwde school blijven.

De gedragscoaches investeren naast deze trajecten ook in het preventief werken door het geven van advies, consultatie en deskundigheidsbevordering aan leerkrachten en andere professionals op scholen in de regio, de zogenaamde focusscholen. Op deze manier heeft KomPas een versterkend effect op zorgstructuren van scholen.

Wil je meer weten over KomPas? Lees het in onze folder

Kompas in de praktijk

Onze ervaring met KomPas vanuit Sterk Huis ....

September 2017 zijn wij in Goirle komen wonen. Ons gezin bestaat uit onze zoons T. van (9), en M. van (1) ikzelf en mijn vrouw. Een aantal maanden daarvoor hadden we de knoop doorgehakt om terug te gaan verhuizen naar Brabant, waar we allebei (maar mijn vrouw meer) onze ‘roots’ hebben. We woonden namelijk in Tricht aan de mooie rivier de Linge in de Betuwe. Ondanks het feit dat deze beslissing in vrij kort tijdsbestek is genomen, was er 2 jaar geleden al bijna sprake van en waren we dus enigszins goed voorbereid.

2 jaar geleden werd T.  hoogbegaafd gediagnosticeerd en moesten we omwille hiervan, maar zeker ook vanwege de bijhorende gedragsproblematiek een nieuwe school vinden. We dachten die niet in de Betuwe te kunnen vinden en verwachtten daarom toen al te moeten verhuizen. Tot onze verassing was er een oude Leonardo school en konden we blijven. Al was dat wat later bleek van relatief korte duur.

In 2017 was dat zover en moesten we plots snel schakelen vanwege het feit dat T.’s school ophield te bestaan. Het was een krimpschool met rond de 50 leerlingen aan het worden. Deze school ging weldra fuseren en het specifieke Leonardo onderwijs, dat ze gaven, zou stoppen.

Daarnaast hadden we in toenemende mate problemen met het gedrag van onze oudste zoon. We zijn bij verschillende hulpverleners en instanties geweest, maar kregen daar niet de juiste ondersteuning. We werden niet begrepen en op enig ogenblik werd zelfs geopperd om T. in de dagbehandeling te stoppen. We kregen steeds meer het gevoel dat we er alleen voor stonden.

Met de verhuizing, was onze veronderstelling, zou T. meer uitdaging in zijn nieuwe omgeving kunnen krijgen, meer sociale aansluiting en betere zorg als dat nog nodig zou zijn. En niet in de laatste plaats zouden wij als ouders ook weer meer in de ‘bewoonde’ wereld komen, dichter bij cultuur, familie en restaurants om ook weer op te kunnen laden van de toenemende inspanning die de zorg vereiste.

De verhuizing verliep soepel en de eerste 3-4 weken op school waren ongekend rustig verlopen. We waren opgetogen dat we deze beslissing hadden genomen. Echter, al snel bleek dat met het toenemende vertrouwen van T. in zijn nieuwe omgeving, hij steeds meer durfde te zeggen en te doen(!). Al vrij snel kregen wij bericht om op school te komen om dit te bespreken, de schoolleiding beweerde zijn dossier niet in de overdracht goed te hebben kunnen bestuderen en waren geschokt omtrent het getoonde gedrag.

We wilden T. zo graag op een ‘normale’ school laten en we waren zo angstig dat door zijn gedrag hij wellicht weer van school zou moeten wisselen dat we direct bij de gemeente aan de bel hebben getrokken. We kregen een ‘keukentafel’ gesprek, echter dit gaf volstrekt te weinig handvatten. Daarom ook de huisarts ingeschakeld, waardoor uiteindelijk het ETZ ziekenhuis adviseerde een kinderpsychiater te zoeken voor in eerste instantie andere medicatie. Dit was al een zoektocht op zich gezien de lange wachtlijsten.

Op school ging het desalniettemin in toenemende vaart achteruit. Te pas en te onpas konden we op school komen om uit leggen wat er aan de hand was en om aan te horen wat er helaas wederom was gepasseerd. Er kwam alleen geen verbetering. Op dat moment is besloten KomPas vanuit Sterk Huis te benaderen.

Gezien onze eerdere ervaringen waren we in eerste instantie sceptisch over de kansen die dit zou kunnen bieden, we hadden toch immers alles gedaan? Alle paden bewandeld? Wat als KomPas de kant van school zou kiezen, dan zijn we misschien zelfs slechter af.

Niets was gelukkig minder waar. Al na het eerste gesprek bleek men de casus op de juiste waarde te schatten, we merkten inzicht in de problematiek, eerdere ervaring opgedaan in klaarblijkelijk vergelijkbare situaties. Dit voelde als een warm bad, als ouders voelden we de ondersteuning en merkten we pas hoe erg we er zelf aan toe waren.

School stelde zich gelukkig ook zeer ontvankelijk op, voor de hulp en inzichten en waren zeer bereidwillig het anders te doen, beter te doen om zelf ook te leren. Ook zij wilden graag de zorg kunnen leveren en langzaam aan merkten we in het traject dat er stapjes in de juiste richting werden gemaakt, het ging langzaam beter op school met T.

Ook hij vond het prettig, want in plaats van met veel verschillende mensen, rollen en functies te maken te hebben was er nu de gedragscoach (Sterk Huis) als belangrijkste contact en die gaf hij stilaan het vertrouwen. Wat ons als ouders sterkte was het feit dat het perspectief van onze zoon werd verdedigd en uitgelegd, dat er een partij nu aan tafel was die kon uitleggen en daardoor verbinden. We kregen door deze aanpak steeds meer dezelfde kijk op de situatie en de communicatie werd daardoor zeer treffend. Afspraken werden proactief opgepakt en de regie werd genomen op het gehele proces, er was geen ontkomen aan op een positieve manier welteverstaan.

Om het totaalbeeld te completeren is de gedragscoach (Sterk Huis) ook met ons en de kinderpsychiater in gesprek gegaan. Het hele veld aan zorgverlening is zo op de kaart gezet en met elkaar verbonden. Deze aanpak heeft onze verwachting sterk overtroffen. We zijn allemaal van mening dat zonder de interventie van KomPas vanuit Sterk Huis de weg naar beneden was doorgezet en T. niet meer op zijn huidige school zou zitten met alle gevolgen van dien.

We zijn er nog lang niet, maar de basis is gelegd om met vertrouwen de uitdagingen in de toekomst aan te gaan. We weten nu beter waar we op moeten letten, de communicatie vroegtijdig te starten, maar ook de adviezen in de praktijk te brengen om de structuur daadwerkelijk thuis en op school te realiseren, nieuwe leerkrachten te wijzen op hun eigen impact, hoe controle te houden over de situatie.

Tenslotte, het beste compliment was dat onze zoon T. een vertrouwensband heeft weten op te bouwen. Hij was hierover zeer te spreken, dat hij nu beter begrepen en gesteund werd en dat ook zijn stem werd verkondigd tussen alle ‘spelers’.

Kombi

Kombi richt zich op kwetsbare jongeren vanaf 14 jaar die vastlopen in hun ontwikkeling naar zelfstandigheid, waarbij het gaat om een combinatie van sociaal-emotionele en praktische problemen.

De Kombi hulpverlener biedt ondersteuning op maat aan jongeren, gezinnen en school. Hiermee kunnen problemen verminderen en/of hanteerbaar worden en kan de jongere zijn schoolloopbaan vervolgen. Kombi richt zich op jongeren die vast (dreigen te) lopen op één of meerdere leefgebieden: thuis, school of werk, vrije tijd en relaties. Ook jongeren die zorg mijden of elders buiten beeld blijven komen in aanmerking. Zo kunnen er bijvoorbeeld met hen motivatiegesprekken worden gevoerd.

Wil je meer weten over Kombi? Lees het in onze folder

Interculturele gezinscoaching

Sommige jongeren hebben naast de opvoeding van hun ouders net even een extra steuntje nodig. Als er veel problemen zijn op school, op de sportclub of met de politie kan extra ondersteuning ervoor zorgen dat het niet gaat escaleren.

De interculturele gezinscoach is een professional die jongeren begeleidt met een culturele achtergrond. De coach gaat voor kansen op een betere toekomst. Er wordt gekeken naar de positieve krachten van jongeren en ouders. En samen wordt er gekeken wat er veranderd kan worden op school, thuis of buitenshuis. We proberen te voorkomen dat jongeren (weer) in aanraking komen met de politie.

Wil je meer weten over interculturele gezinscoaching? Lees het in onze folder