Financiën

Pleegvergoeding

De pleegvergoeding is een basisbedrag dat de overheid jaarlijks vaststelt. Hoe hoog het basisbedrag is, hangt af van de leeftijd van uw pleegkind. De vergoeding wordt per maand uitbetaald.

In sommige situaties kunt u een extra toelage voor pleegzorg krijgen. Bijvoorbeeld de eerste 28 dagen bij crisisopvang of als u zorgt voor een kind met een handicap. Of als u voor drie of meer pleegkinderen zorgt. U krijgt dan een toelage vanaf het 3e pleegkind. De extra toelage is maximaal € 3,77 per dag per situatie in 2020.

Eén Loket

Wil je kosten declareren die niet onder de pleegvergoeding vallen? Bespreek dit met je pleegzorgwerker en neem contact op met Eén Loket via loketpleegzorg@sterkhuis.nl. Eén Loket betaalt alleen vergoedingen aan pleegouders en niet rechtstreeks aan derden.

Vul het declaratieformulier pleegouders voor bijzondere kosten in én stuur dit samen met de bijbehorende originele bonnen naar Sterk Huis via loketpleegzorg@sterkhuis.nl. Als je recht hebt op terugbetaling, ontvang je binnen vier weken het bedrag.

Pleegvergoeding bij pleegkind ouder dan 21 jaar

Pleegjongeren hebben sinds 1 juli 2018 recht op pleegzorg tot 21 jaar (tenzij ze dit zelf niet willen). Dit betekent het volgende:

  • Pleegkinderen die ná 1 juli 2018 18 jaar worden, hebben recht op pleegzorg tot 21 jaar. Dit is altijd vrijwillig. De gemeente beslist over verlengde jeugdhulp. De pleegzorgbegeleider en/of voogd helpen hierbij.
  • Het pleegcontract, de begeleiding en de pleegvergoeding lopen door tot 21 jaar
  • Een eventuele jeugdbeschermingsmaatregel (ondertoezichtstelling of voogdij) eindigt als het pleegkind 18 jaar wordt: een pleegkind is dan meerderjarig
  • Pleegjongeren die ná 21 jaar nog ondersteuning nodig hebben, kunnen tot 23 jaar een beroep doen op verlengde jeugdhulp.

De jeugdhulp eindigt als er geen hulpvraag meer is, als de pleegjongere geen hulp meer wil óf als de jongere 23 jaar wordt. Meer informatie: www.vng.nl en www.jeugdzorgnederland.nl

Fiscaal partnerschap tussen pleegkind en ouder

Lange tijd werden pleegkinderen ná de 18e verjaardag  automatisch fiscaal partner van de verzorgende ouder (als die geen partner én inwonende minderjarige eigen kinderen had). De Belastingdienst telde vanaf dat moment de inkomens van het 18-jarige pleegkind en de ouder bij elkaar op om de inkomensbelasting en het recht op toeslagen te bepalen.

Met ingang van 1 januari 2018 zijn pleegkinderen en ouders niet langer verplicht om elkaars fiscaal partner te zijn (met terugwerkende kracht tot 2017).

Om het fiscaal partnerschap te beëindigen, dienen het pleegkind en de ouder gezamenlijk een verzoek in. Welke financiële gevolgen het beëindigen van het fiscaal partnerschap heeft, hangt af van de persoonlijke situatie.