Financiën

Pleegvergoeding:

De pleegvergoeding is een basisbedrag dat de overheid jaarlijks vaststelt. Hoe hoog het basisbedrag is, hangt af van de leeftijd van uw pleegkind. De vergoeding wordt per maand uitbetaald.

In sommige situaties kunt u een extra toelage voor pleegzorg krijgen. Bijvoorbeeld de eerste 28 dagen bij crisisopvang of als u zorgt voor een kind met een handicap. Of als u voor drie of meer pleegkinderen zorgt. U krijgt dan een toelage vanaf het 3e pleegkind.
De extra toelage is maximaal € 3,60 per dag per situatie in 2018.

Pleegvergoeding bij pleegkind ouder dan 18 jaar

Pleegzorg is in principe tot het 18e levensjaar. Soms hebben pleegkinderen na hun 18e nog behoefte aan ondersteuning en begeleiding. Ze kunnen dan tot hun 23e jaar een beroep doen op voortgezette jeugdhulp. Deze is altijd vrijwillig. De gemeente beslist over voortgezette jeugdhulp.
De pleegzorgbegeleider en/of (gezins)voogd kunnen hierbij helpen. Zolang er sprake is van voortgezette hulp voor een pleegkind, zorgt de pleegzorgorganisatie voor begeleiding van pleegouders en jongere en een pleegvergoeding voor de pleegouders.
De jeugdhulp eindigt wanneer er geen hulpvraag meer is, wanneer het pleegkind geen hulp meer wil of als de jongere 23 jaar wordt.

Pleegkind en ouder niet langer verplicht tot fiscaal partnerschap

Pleegkind en ouder niet langer verplicht tot fiscaal partnerschap

Met ingang van 1 januari 2018 kunnen pleegkinderen en hun verzorgende ouders als zij elkaars fiscaal partner zijn een verzoek doen om niet langer als partner te worden aangemerkt door de Belastingdienst. Dit kan met terugwerkende kracht vanaf 2017. Met deze maatregel wordt de situatie van pleegkinderen gelijk aan die van andere kinderen binnen het gezin.

Achtergrond wijziging
Op dit moment worden pleegkinderen na hun 18e verjaardag automatisch fiscaal partner met hun verzorgende ouder, als de ouder geen partner heeft en er ook een minderjarig eigen kind op hetzelfde adres staat ingeschreven. In deze situatie telt de Belastingdienst de inkomens van het 18-jarige pleegkind en ouder op bij het bepalen van de inkomstenbelasting en het recht op toeslagen.

Het beëindigen van het fiscaal partnerschap wordt uitgevoerd op een gezamenlijk door de ouder en het pleegkind ingediend verzoek. Het hangt van de individuele situatie af welke financiële gevolgen het beëindigen van het fiscaal partnerschap heeft voor belastingen en toeslagen. Zo kan het beëindigen van partnerschap meer toeslag opleveren, maar kan een vermogensgrens maken dat het financieel gunstiger kan zijn om partner te blijven van hun pleegkind.

Belastingplan 2018
Om de keuzevrijheid voor pleegkinderen en ouders te regelen, is vandaag een beleidsbesluit gepubliceerd in de Staatscourant. Dit besluit loopt vooruit op een wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, zoals opgenomen in het Belastingplan 2018.

Bron: Rijksoverheid 29 november 2017

Vergoeding pleegzorg geen inkomen

De pleegvergoeding is geen inkomen. De vergoeding heeft dus geen invloed op uw uitkering of persoonsgebonden budget (pgb). Ook hoeft u de vergoeding niet op te geven als u huurtoeslag aanvraagt.

De vergoeding is belastingvrij. Het maakt niet uit hoeveel pleegkinderen u heeft. De Belastingdienst beschouwt de pleegvergoeding als kostenvergoeding.

Verhuizen naar het buitenland met pleegkind

In principe vervalt uw recht op pleegvergoeding als u als pleeggezin naar het buitenland verhuist.

Eén Loket

In Noord-Brabant werken de pleegzorginstellingen met Eén Loket. Daar kunnen alle pleegouders terecht met al hun vragen over het declareren van onkosten die zij maken voor hun pleegkind en die niet onder de pleegvergoeding vallen.
Een Loket betaalt alleen vergoedingen aan pleegouders en niet rechtstreeks aan derden. Om voor vergoeding in aanmerking te komen vult u, na bespreking met uw pleegzorgwerker, het “declaratieformulier pleegouders voor bijzondere kosten” in en stuurt dit samen met de bijbehorende originele bonnen naar Sterk Huis. Het declaratieformulier is ook te downloaden en te printen via deze website. Uw aanvraag wordt dan beoordeeld. Als deze binnen de criteria van het overzicht bijzondere kosten valt, ontvangt u binnen vier weken de betaling.

Hebt u nog vragen kunt u contact opnemen met het loket: Loketpleegzorg@sterkhuis.nl

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Sterk Huis houd je op de hoogte
ErrorHere