Pleegzorgvergoeding

Sterk-Huis-logo

Pleegzorgvergoeding 2024

De pleegzorgvergoeding (ook wel pleegvergoeding genoemd) is een basisbedrag dat de overheid jaarlijks vaststelt. Hoe hoog het basisbedrag is, hangt af van de leeftijd van uw pleegkind. Maandelijks wordt het bedrag uitbetaald. De pleegzorgvergoedingen voor 2024 zijn:

Per dag Max. per maand
0 t/m 8 jaar €23,32 €722,92
9 t/m 11 jaar €23,63 €732,53
12 t/m 15 jaar €25,73 €797,63
16 t/m 17 jaar €28,41 €880,71
18 jaar en ouder €28,70 €889,70

 

Extra toeslag pleegzorgvergoeding

In sommige situaties kun je een extra toeslag voor pleegzorg ontvangen. Bijvoorbeeld de eerste 28 dagen bij crisisopvang, als je zorgt voor een kind met een handicap of als je voor drie of meer pleegkinderen zorgt. De extra toelage is maximaal €4,65 per dag per situatie in 2024. In 2023 was dit €4,45.

Bied je pleegzorg aan drie of meer pleegkinderen? Dan ontvang je ook een toeslag van €4,65 per dag voor de periode dat er minimaal drie pleegkinderen bij jou wonen. Deze toeslag kun je voor verschillende doeleinden gebruiken. Zo gebruiken veel pleegouders een pleegzorgvergoeding om een huishoudelijke hulp in te huren. Je kunt er ook voor kiezen om dit extra geld te gebruiken om een nieuw (huishoudelijk) apparaat aan te schaffen of nieuw meubilair te kopen. Met meerdere kinderen in huis worden apparaten en meubels intensiever gebruikt, waardoor ze sneller slijten en eerder aan vervanging toe zijn.

Om in aanmerking te komen voor de extra toeslag pleegzorgvergoeding hoeven de pleegkinderen niet allemaal via dezelfde organisatie geplaatst te zijn. Ook pleegkinderen die via een andere voorziening voor pleegzorg zijn geplaatst, worden namelijk meegeteld. Vindt er na de toekenning van de toeslag een wijziging plaats in de gezinssamenstelling? Dan verandert of vervalt de extra toeslag.

Crisis* / 3e kind / VLZ**        €4,65

* Crisistoeslag is maximaal 28 dagen
** Toeslag voor noodzakelijke kosten die een pleegouder moet maken voor de opvoeding en verzorging van een pleegkind met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking.

 

pleegzorgvergoeding

Bijzondere kosten via Eén loket

Wil je kosten declareren die niet onder de pleegzorgvergoeding vallen? Bespreek dit met je pleegzorgwerker en neem contact op met Eén Loket via loketpleegzorg@sterkhuis.nl. Eén Loket betaalt alleen vergoedingen aan pleegouders en niet rechtstreeks aan derden. Wil je meer informatie over onze werkwijzen en een overzicht van de bijzondere kosten? Lees dan de documenten in onderstaande bullet points.

Vul het declaratieformulier pleegouders voor bijzondere kosten in én stuur dit samen met de bijbehorende originele bonnen naar Sterk Huis via loketpleegzorg@sterkhuis.nl. Als je recht hebt op terugbetaling, ontvang je binnen vier weken het bedrag.

Declaratie voor weekend- en vakantiepleegzorg

Weekend- en vakantiepleegzorg is niet maandelijks hetzelfde. Daarom vragen wij de pleegouder(s) een declaratie voor de vergoeding in te dienen. Via onderstaande link vind je het declaratieformulier voor weekend- en vakantiepleegzorg. Hierop kan je de dagen invullen dat het pleegkind bij jou heeft gewoond. Dit formulier moet je uiterlijk in de eerste week van de volgende maand inleveren via het postadres dat op het declaratieformulier staat of mail hem ingevuld naar loketpleegzorg@sterkhuis.nl.

Crisisopvang

Wordt er plotseling een pleegkind geplaatst in jouw gezin en gaat het hier om zijn of haar eerste uithuisplaatsing? Dan heb je in de eerste periode van maximaal vier weken recht op een extra pleegzorgvergoeding van maximaal €4,65* per kind per dag. Om in aanmerking te komen voor dit geldbedrag, moet je bij Sterk Huis geregistreerd staan als crisispleeggezin. Voor deze extra pleegzorgvergoeding maakt het overigens niet uit of het gaat om vrijwillig of juridisch geplaatste pleegkinderen. In beide gevallen heb je recht op de vergoeding.

Een crisispleeggezin kan deze extra pleegzorgvergoeding vaak goed gebruiken. Dit komt doordat er van de ene op de andere dag ineens een (extra) pleegkind bij jou in huis geplaatst wordt. De extra vergoeding helpt jou om de kosten die je hiervoor maakt te dekken. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je nieuwe kleding of meubels aan moet schaffen voor het nieuwe pleegkind. Dankzij de vergoeding hoef je dit niet allemaal uit eigen zak te betalen.

Wie denkt dat het aantal kinderen in een pleeggezin van invloed is op de extra pleegzorgvergoeding heeft het mis. Vinden er bijvoorbeeld drie crisisplaatsingen tegelijkertijd plaats? Dan heb je in principe drie keer recht op deze extra vergoeding. Schroom daarom niet om een aanvraag in te dienen voor deze extra financiële middelen. Hiermee kun jij het voor pleegkinderen namelijk (nog) prettiger maken om in jouw gezin te verblijven.

Wat moet er van betaald worden?

Sommige pleeggezinnen denken dat zij zelf kunnen bepalen waar ze de pleegzorgvergoeding voor gebruiken, maar dit is niet helemaal het geval. Dit financiële steuntje in de rug is namelijk bedoeld om normale en terugkerende kosten voor het opvoeden van pleegkinderen te bekostigen. Zo kun je het extra geld bijvoorbeeld gebruiken voor eten en meubilair. Je mag er bovendien kleding en schoenen van kopen voor jouw pleegkinderen. De pleegzorgvergoeding mag ook gebruikt worden voor uiterlijke verzorging. Je kunt er bijvoorbeeld toiletartikelen van kopen of een bezoek aan de kapper van betalen. Verder kun je een pleegzorgvergoeding gebruiken voor:

 • Kleine onderwijskosten (pennen, schriften, agenda etc.)
 • Reiskosten voor een schoolbezoek (maximaal €20)
 • Gehele of gedeeltelijke vergoeding van de reiskosten voor een familiebezoek van de pleegkinderen
 • Zakgeld
 • Sport en/of ontspanning
 • Vakantiekosten

weekendpleegzorg

De datum van uitbetaling

De datum waarop de pleegzorgvergoeding in principe wordt verstrekt is de 25ste van de maand. Indien de 25ste op zaterdag is dan wordt de betalingsrun op vrijdag verwerkt. Indien de 25ste op zondag valt, zal de pleegvergoeding ‘s maandags op de rekening staan. Wanneer de 25ste een feestdag is, zullen we er altijd naar streven om het voor de feestdag verwerkt te hebben. In een zeer uitzonderlijke situatie, zoals bij een storing, kan hiervan worden afgeweken.

Pleegvergoeding bij pleegkind van 18 jaar

Pleegjongeren hebben sinds 1 juli 2018 recht op pleegzorg tot 21 jaar (tenzij ze dit zelf niet willen). Dit betekent het volgende:

 • Kinderen die ná 1 juli 2018 18 jaar worden, hebben recht op pleegzorg tot 21 jaar. Dit is altijd vrijwillig. De gemeente beslist over verlengde jeugdhulp. De pleegzorgbegeleider en/of voogd helpen hierbij.
 • Het pleegcontract, de begeleiding en de pleegvergoeding lopen door tot 21 jaar
 • Een eventuele jeugdbeschermingsmaatregel (ondertoezichtstelling of voogdij) eindigt als het pleegkind 18 jaar wordt: een pleegkind is dan meerderjarig
 • Pleegjongeren die ná 21 jaar nog ondersteuning nodig hebben, kunnen tot 23 jaar een beroep doen op verlengde jeugdhulp.

De jeugdhulp eindigt als er geen hulpvraag meer is, als de pleegjongere geen hulp meer wil óf als de jongere 23 jaar wordt. Meer informatie: www.vng.nl en www.jeugdzorgnederland.nl.

Fiscaal partnerschap

Lange tijd werden pleegkinderen ná de 18e verjaardag  automatisch fiscaal partner van de verzorgende ouder (als die geen partner én inwonende minderjarige eigen kinderen had). De Belastingdienst telde vanaf dat moment de inkomens van het 18-jarige pleegkind en de ouder bij elkaar op om de inkomensbelasting en het recht op toeslagen te bepalen.

Met ingang van 1 januari 2018 zijn pleegkinderen en ouders niet langer verplicht om elkaars fiscaal partner te zijn (met terugwerkende kracht tot 2017).

Om het fiscaal partnerschap te beëindigen, dienen het pleegkind en de ouder gezamenlijk een verzoek in. Welke financiële gevolgen het beëindigen van het fiscaal partnerschap heeft, hangt af van de persoonlijke situatie.

Belastingvrij

Omdat pleegzorgvergoeding als een vorm van inkomen beschouwd kan worden, denk je mogelijk dat je hier belasting over moet betalen. Toch is dit niet het geval. De vergoeding is namelijk een netto bedrag. Dit betekent dat je het geld volledig kunt besteden aan jouw pleegkinderen. Het bedrag is namelijk vrij van belastingen.

De pleegzorgvergoeding heeft bovendien geen invloed op:

 • Uitkering;
 • Bijstand;
 • Huur- en zorgtoeslagen;
 • Persoonsgebonden budget (pgb);
 • Kinderopvangtoeslag.

Hoe wordt de vergoeding bepaald?

Het basisbedrag voor pleegzorgvergoeding wordt ieder jaar opnieuw vastgelegd. Om te bepalen wat het bedrag wordt, kijken ze naar het procentuele verschil tussen de consumentenprijsindex ‘alle huishoudens’. Dit gebeurt altijd in de maand juli. De index wordt in deze maand vergeleken met de index in dezelfde maand in het voorgaande jaar. Hiervoor wordt het Statistisch bulletin van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gebruikt. Op basis van dit verschil wordt uiteindelijk de pleegzorgvergoeding voor het volgende jaar vastgesteld.

Heb je nog vragen over de pleegzorgvergoeding? Stel ze dan aan de pleegzorgbegeleider waar je contact mee hebt of neem contact op via onderstaand contactformulier.

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis