‘Jeugdzorg blijft in handen van professionals’

25.09.2014 – Staatssecretaris Van Rijn roept gemeenten op niet te terughoudend te zijn bij het maken van inkoopafspraken met jeugdzorgaanbieders. Als er te veel geld apart wordt gehouden voor tegenvallers, dan komt de continuïteit van de zorg juist in gevaar. Dat zei de staatssecretaris tijdens het Algemeen Overleg over de Stelselherziening / Transitie Jeugdzorg in de Tweede Kamer op 24 september 2014. Ook verzekerde Van Rijn de Tweede Kamer dat de toegangstaak voor jeugdhulp in handen van professionals blijft: ‘In de Jeugdwet hebben we verschillende eisen opgenomen over de toegang tot zorg. Die toegang vindt plaats door gespecialiseerde jeugdhulpverleners’.
Veel Tweede Kamerfracties spraken hun zorgen uit over de voortdurende onduidelijkheid over budgetten en het uitblijven van concrete inkoopafspraken voor 2015. Ook werden er veel vragen gesteld over de oplossing voor de inkoop van specialistische jeugdzorg, waarover de staatssecretarissen Van Rijn en Teeven in overleg zijn met de VNG en de betrokken branches (waaronder Jeugdzorg Nederland). Enkele Kamerleden vroegen of deze oplossing verbreed kan worden, zodat ook andere jeugdhulpvormen er onder vallen. De Tweede Kamer wil in ieder geval snel duidelijkheid over de uitkomst van het overleg over de specialistische zorg. Zodra de brief van de staatssecretaris hierover binnen is, zal de Tweede Kamer een Voortgezet Algemeen Overleg (VAO) inplannen. Dat is een (korte) plenaire afronding van het debat, waarbij de kamerleden moties in kunnen dienen.
In een eerdere brief lieten de staatssecretarissen weten dat er zorgen zijn bij 11 jeugdregio’s (van de in totaal 42 jeugdregio’s) of zij de deadline van 1 november voor het sluiten van inkoopcontracten zullen halen. Met die regio’s vinden gesprekken plaats en begin oktober ontvangt de Tweede Kamer een brief over de vorderingen in deze 11 regio’s. Staatssecretaris Teeven beloofde de Tweede Kamer daarnaast dat er nog dit najaar een rapport komt over het oplossen van privacyvraagstukken bij het werken met wijkteams. Ook gaat staatssecretaris Van Rijn kijken of hij de Tweede Kamer meer inzicht kan geven in de stand van zaken per regio: in welke regio’s gaat het goed en in welke niet? De monitor van het ministerie geeft tot nu toe alleen geaggregeerde informatie, die niet herleidbaar is tot specifieke regio’s.
Staatssecretaris Teeven gaf aan ‘goede hoop’ te hebben dat de afspraken met de Bureaus Jeugdzorg leiden tot continuïteit bij de jeugdbescherming en jeugdreclassering. Daarbij plaatste hij wel de kanttekening dat de meeste contracten nog gesloten moeten worden. Dit past in de positieve toon die de staatssecretarissen in het debat kozen: veel vertrouwen in de goede afloop, maar nog weinig concrete resultaten om dat vertrouwen te onderbouwen. Enkele Tweede Kamerleden en ook staatssecretaris Van Rijn gingen in op het belang van de transformatie. Van Rijn wil meer doen om andere regio’s te laten leren van de koplopers: ‘Maar we moeten niet op 2 januari gaan meten of de transformatie een succes is, dat is een proces dat tijd kost’. Het rijk overweegt om per 1 januari 2015 een landelijk meldpunt op te richten voor cliënten die in de knel komen door de transitie.

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis