Samen op weg in Crossroads: integrale hoogspecialistische zorg voor jongeren

handen samen

Sinds 1 januari heeft zorgcombinatie Crossroads de uitdaging om jongeren zo snel, zo zelfstandig en zo ‘thuis’ mogelijk hoogspecialistische zorg te bieden. Achter de schermen bij het Aanmeldpunt Crossroads werken medewerkers van de acht samenwerkende zorgorganisaties gezamenlijk aan het screenen van casussen en het toewijzen aan de partij die regievoerder wordt. Crossroads bestaat nog geen vier maanden, maar timmert met ruim 500 cliënten al hard aan de weg!

Lerende wijs

De manier van werken binnen Crossroads is anders dan voorheen. De samenwerking met acht partijen, zonder opdrachtnemer- en opdrachtgeverschap en een taakgerichte financiering, vergt veel afstemming. Er wordt met de Toegang van de elf gemeenten uit de regio en met Regio Hart van Brabant samengewerkt om te bepalen vanuit welk segment zorg ingezet kan worden, op welk moment er afstemming en overdracht plaatsvindt en hoe dit gebeurt. Tegelijkertijd moeten de medewerkers van Crossroads en de Toegang elkaar, de cliëntroutes, de diagnostiek en elkaars zorgaanbod leren kennen. Het is een proces van samen optrekken en ontdekken, en dat kost tijd.

In februari vond een webinar voor verwijzers plaats waar vragen over de aanmeldroute en het proces werden beantwoord. En het proces met onderaannemers is in gang gezet om ‘één gezin, één plan’ vorm en inhoud te geven.

Nieuw proces, nieuwe uitkomsten

Ondertussen worden de eerste mooie resultaten zichtbaar. Door het zorgproces zorgvuldig samen met de cliënt te doorlopen, zien we ook andere uitkomsten dan voorheen. De toegevoegde waarde van integrale zorgverlening wordt duidelijk: er wordt één plan gemaakt en hulpverlening op verschillende vlakken wordt gelijktijdig ingezet. In enkele gevallen zijn verblijfscrises en risico’s op uithuisplaatsing verminderd door actieve inzet op intensieve ambulante begeleiding thuis. Verklarende analyse wordt al toegepast, terwijl de verwachting was dat dit pas rond de zomer zou gebeuren. De medische route, die in eerste instantie via de Toegang zou lopen, is al ondergebracht bij Crossroads.

Vooruitblik

Nog voor de zomer hoopt Crossroads op formatie te zitten waardoor doorlooptijden kunnen worden verkort. Het eerste kwartaal wordt geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig. En we werken verder aan de transformatieopdracht, waarbij wordt gekeken naar hoe het zorglandschap beter kan worden ingericht en naar zorgvernieuwing. Ook wordt er opnieuw een webinar voor verwijzers georganiseerd.

Meer informatie over Crossroads vind je op de website www.zorgcombinatiecrossroads.nl. Professionals van gemeenten, hulpverleners, huisartsen en de jeugdbescherming kunnen op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur contact opnemen voor meer informatie, advies of een aanmelding via aanmelden@crossroadshvb.nl of 013 – 455 30 15.

*Zorgcombinatie Crossroads bestaat uit Sterk Huis, Amarant, Ggz Breburg, De Viersprong, Koraal groep, Novadic Kentron, Reinier van Arkel en stichting De As.

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis