Kindermishandeling: verbeter de aanpak

Dit weekend was er veel aandacht (Brabants Dagblad, Omroep Brabant, Monitor NPO2) voor de stroperige afstemming tussen Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming. Hierdoor lopen kinderen het risico dat ze in een onveilige thuissituatie zitten, terwijl instanties dit weten.
Gelukkig zijn bij Veilig Thuis Midden-Brabant de wachttijden sterk verkort. Bovendien wordt altijd direct onderzocht of er acuut gevaar is, en is dat zo, dan wordt er altijd meteen gehandeld.

Procedures en behandeling kunnen beter
De kortere wachttijd wil niet zeggen dat ook de aanpak van de problematiek meteen goed geregeld is. Ook in Midden-Brabant is sprake van procedures, die efficiënter kunnen en missen we een samenhangende en integrale behandeling van kindermishandeling. Er is in de afgelopen periode veel ingezet op de Meldcode. Maar na het melden moet de beoordeling, behandeling én terugkoppeling goed gebeuren.
Dat de Brabantse Wethouders aandacht vragen voor dit onderwerp en met de ministeries in gesprek willen over de samenwerking en afstemming rond kindermishandeling is ontzettend belangrijk. De procedures die de inzet van Gemeenten, Veiligheid en Justitie regelen, moeten eenvoudiger en sneller. Het belang van het kind moet altijd voorop staan. Daarnaast kunnen we ook in deze regio de aanpak, opvang en behandeling van onveilige en getraumatiseerde kinderen nog versterken; door integraler te werken. En door ons bewust te zijn dat het vaak voorkomt dat geweld in gezinnen zich herhaalt in volgende generaties. Dit doorbreken is ingewikkeld, maar niet onmogelijk; hier kunnen we met alle betrokkenen meer voor (toekomstige) kinderen betekenen.

Onderzoek
De tekorten in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling blijkt uit talrijke onderzoeken:
• Er komt zoals gezegd veel herhaling in hetzelfde gezin voor; en dan vaak ook nog eens van generatie op generatie.
• Het aanbod van zorg en ondersteuning is ondanks de transities in het sociaal domein nog altijd te versnipperd; kinderen en ouders krijgen helaas geen samenhangend aanbod van hulp of ondersteuning.
• Bij het maken van het veiligheidsplan en plan van aanpak, worden niet nog steeds niet alle noodzakelijke invalshoeken betrokken.
• Er is te weinig oog voor de kinderen die geweld meemaken (en de noodzaak om de kinderen die zo veel hebben meegemaakt hiervoor te behandelen).
• Slachtoffers van geweld moeten nog op te veel plekken hun verhaal doen.
Dit alles zorgt er helaas nogal eens voor ouders met wie instanties in gesprek zijn, alsnog afhaken. Of niet de juiste ondersteuning krijgen, zeker wanneer zij in een situatie zitten van extreem geweld.

Oproep
Laten we aannemen dat de ministeries de hartenkreet van de Brabantse wethouders horen, en op korte termijn met de lokale overheden, betrokken organisaties en ook vertegenwoordigers van de doelgroep, ervaringsdeskundigen in gesprek gaan. Kompaan en De Bocht werkt hier graag aan mee. Daarnaast zien we meer mogelijkheden voor verbetering en roepen partners in de regio op om met ons onder meer deze acties op korte termijn te realiseren:

a) Professionals in het voorliggend veld hebben nog niet altijd de beschikking over de specifieke expertise en effectieve interventies op vlak van huiselijk geweld. Hierdoor duurt het geweld in de gezinnen voort, of ontstaat er weer opnieuw geweld. Met o.a. laagdrempelige trainingen voor professionals en cliënten in bijvoorbeeld wijkteams en onderwijs kunnen we een belangrijke verbeterslag maken.

b) Laten we in de regio Hart van Brabant een zorgarrangement Veiligheid ontwikkelen voor Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Met zo’n arrangement kunnen we op maat-casusregie en (trauma-)behandeling bieden aan kinderen en ouders. Bovendien zorgt de samenhang in één arrangement ook voor efficiency; onderzoek en behandeling zijn dan geen gescheiden trajecten meer.

c) In de regio Hart van Brabant hebben we in 2015 in een Europese pilot de werkmethodiek van een “Family Justice Center” uitgewerkt. Een vergelijkbare werkwijze is de specialistische multidisciplinaire aanpak, MDA++; maar deze staat landelijk al te lang in de kinderschoenen. Als we nu doorpakken, hebben we binnen twee maanden deze multidisciplinaire aanpak werkend!

Kompaan en De Bocht heeft al veel bouwstenen voor dit actieplan en samen met onze partners kunnen we grote stappen maken. En als we het willen, dan kan het!

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis