Alleenstaande minderjarige vluchtelingen die 18 jaar worden aan lot overgelaten

AMV voor rapport

Jongeren die alleen naar Nederland zijn gevlucht (amv’s) worden zodra ze 18 jaar zijn teveel aan hun lot overgelaten. Hierdoor ontstaat na hun 18e het risico op een opeenstapeling van problemen die een grote negatieve impact hebben op het leven van deze jongeren.

Dat concluderen de Kinderombudsman en de Nationale ombudsman in het rapport ‘Alleen volwassen worden’

De Kinderombudsman en de Nationale ombudsman roepen de Rijksoverheid op om regie te nemen en ervoor te zorgen dat deze groep jongeren tot hun 21e de hulp krijgen die zij nodig hebben, en samen met dertien andere (jeugdzorg)organisaties ondersteunt Sterk Huis deze oproep. Sterk Huis is een van de organisaties in Nederland die deze jonge vluchtelingen met een verblijfstatus opvangt en begeleidt.

Hier lees je de gezamenlijke reactie:

 ORGANISATIES STEUNEN OPROEP OMBUDSMANNEN: 
“BORG ZO SNEL MOGELIJK DE BEGELEIDING VAN 
ALLEENSTAANDE MINDERJARIGE VLUCHTELINGEN NA 18 JAAR 

25 mei 2022 

Vandaag zijn de resultaten gepubliceerd van het onderzoek dat de Kinderombudsman en de Nationale Ombudsman hebben uitgevoerd naar knelpunten bij de overgang naar meerderjarigheid van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) met een verblijfsstatus. Als organisaties die zich – vaak al jarenlang – inzetten voor amv’s ondersteunen wij de oproep van de ombudsmannen om de begeleiding te verlengen tot 21 jaar en één ministerie aan te wijzen als portefeuillehouder namens de Rijksoverheid voor de zorg aan deze groep. 

Onze organisaties zetten zich dagelijks in voor de zorg, begeleiding en/of opvang van amv’s en ook voor jongeren die reeds 18 geworden zijn. Wij herkennen de knelpunten bij de overgang naar meerderjarigheid van amv’s die in het rapport worden geschetst. Ook wij zien in onze uitvoeringspraktijk onder andere dat: 

  • jongeren er grotendeels alleen voor staan na hun 18e en er grote verschillen zijn in wat er op gemeentelijke niveau aan ondersteuning beschikbaar is 
  • de stress die jongeren ervaren toeneemt na 18 jaar en grote impact heeft op zaken als gezondheid, onderwijs en werk 
  • jongeren na hun 18e een groot risico lopen op schulden en armoede doordat zij structureel inkomsten tekort komen 
  • jongeren de reguliere voorzieningen die beschikbaar zijn niet altijd weten te vinden en deze vaak niet aansluiten bij hun situatie 
  • jongeren geen tijd gegund wordt om wegwijs te worden in het Nederlandse systeem en dat zij als gevolg daarvan soms fouten maken die zwaar bestraft worden; begrip ontbreekt 
  • de impact van de periode na 18 jaar op onderwijs, werk en welzijn/gezondheid vaak nog jarenlang voelbaar is voor jongeren. 

Onmogelijke opgave 

Jongeren komen vanaf het moment dat zij 18 jaar worden voor een vrijwel onmogelijke opgave te staan. Van hen wordt verwacht dat zij met minimale kennis van Nederland, een zeer beperkt netwerk en nauwelijks financiële armslag in staat zijn om zelfstandig een stabiel bestaan op te bouwen en volwaardig deel te nemen in onze samenleving. Ruimte voor leren en ontwikkeling ontbreekt, alsmede een integrale pedagogische aanpak. 

De wirwar aan regels en afspraken op zowel gemeentelijk als landelijk niveau stelt ook reguliere dienstverleners voor een grote opgave. Door het gebrek aan middelen en onvoldoende specifieke kennis wordt meer van hen gevraagd, dan redelijkerwijs kan worden verwacht. 

Laat jongeren meedoen 

Als je wil dat alle jongeren meedoen, laat ze dan ook mee MOGEN doen “Nederland maakt onderscheid in de rechten van jongeren ” dit wil niemand toch? Dus laten we het oplossen! 

Borg zo snel mogelijk de begeleiding van amv’s met vergunning na 18 jaar 

Eind vorig jaar heeft het toenmalige kabinet incidenteel 10 miljoen euro vrijgemaakt voor gemeenten ten behoeve van de verlengde opvang en begeleiding van amv’s tot 21 jaar. Wij doen een dringend beroep op de ministeries om 

  1. onmiddellijk zodanige voorzieningen te treffen dat de begeleiding van álle jongeren na 18 jaar voortgezet kan worden tot 21 jaar en 
  2. de regie voor de overgang naar meerderjarigheid bij één ministerie te beleggen. Wij zijn graag bereid hierover in gesprek te gaan en hieraan medewerking aan te verlenen. 

Namens, 

Defence for Children, Elker, Jeugdformaat, LOWAN-vo, New Dutch Connections, Parlan, Re-Care, Sterk Huis, Stichting Phusius, Stichting SAMAH, Vluchtelingenwerk Nederland, Yadeborg, YOIN – Entrea Lindenhout 

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis