In gesprek met het wijkteam

Lucas en Lauri geven inzicht in hun werk binnen het wijkteam van Loon op Zand.

1. Wat is uw functie binnen het wijkteam?

Twee ambulant gezins-/ jongerenhulpverleners van Kompaan en De Bocht leveren een bijdrage aan de doorontwikkeling van een preventieve werkwijze. Specialistische kennis wordt ingezet om sneller te kunnen af- of opschalen. Er wordt directer met elkaar samengewerkt, zodat jongeren sneller en adequater geholpen worden en er een meer sluitende aanpak komt. Gezinscoaches en wijkteams worden ondersteund en hun kennis wordt verbreed in de (benodigde) acties en indicaties.

2. Wat houdt wijkgericht werken voor u in?

Expertise op het gebied van veiligheid en ontwikkeling beschikbaar stellen voor en dicht bij de burgers/ bewoners in de wijk. Zichtbaar en aanspreekbaar zijn. Samenwerking zoeken met burgers/ bewoners, hun netwerk, vrijwilligers, professionals in de wijk en afstemming zoeken bij de ondersteuning van een jeugdige of een gezin (één gezin, één plan).

3. Hoe gaat u te werk?

De (relatief kortdurende) hulp kenmerkt zich door de systemische aanpak van de problemen. De hulp is gericht op het gezin en het netwerk en er aandacht is voor alle levensgebieden (school, thuis en vrije tijd) en transgenerationaliteit. Het gaat daarbij over een integrale en samenhangende analyse én aanpak van de problemen. Op methodische wijze worden gezinsleden geholpen om op eigen kracht en met behulp van hun netwerk (familie en vrienden of professionals uit de wijk) verder te kunnen. De jeugdigen en hun gezinnen worden zodanig geholpen dat zij maatschappelijk zelfstandig kunnen functioneren en voorkomen wordt dat zij relatief dure en langdurende tweedelijnszorg nodig hebben.

4. Waarvoor kunnen inwoners bij u terecht?

Kompaan en De Bocht staat voor veiligheid en ontwikkeling: ieder mens een veilig en zelfstandig leven. Problemen bij opgroeien, opvoeding en veiligheid belemmeren de ontwikkeling van jongeren en volwassenen. Bovendien gaan ze vaak van generatie op generatie over. Kompaan en De Bocht zet in op het doorbreken van onveilige en ongezonde patronen, bijvoorbeeld door systemische hulpverlening en opvoedingsondersteuning.

5. Wat kunnen inwoners van u verwachten?

Kortdurende hulp, aansluiten bij de gezinsvraag, individuele begeleiding.

6. Wat is uw meerwaarde om in de wijkteams te werken?

Specialistische expertise op het gebied van gezins- en jeugdproblematiek.

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis