Behandeling nodig voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Kompaan en De Bocht is een van de organisaties die sinds 1991 is betrokken bij de opvang en begeleiding van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) in Nederland. In lijn met afspraken tussen de contractpartners en COA/Nidos ontvangen deze jongeren bed, bad, brood en opvang en begeleiding.
Kompaan en De Bocht zet alle kennis en expertise in bij de begeleiding van amv’s, zodat deze jongeren zo goed mogelijk zelfstandig kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving.
Het is onze overtuiging dat deze kwetsbare doelgroep meer nodig heeft dan wat nu wordt geboden. Enerzijds ontbreekt het aan voldoende tijd voor een gedegen voorbereiding op zelfstandig wonen; anderzijds is de problematiek van de jongeren soms zo complex dat behandeling in combinatie met wonen noodzakelijk lijkt.

Als organisatie voor veiligheid en ontwikkeling voor jeugd en volwassenen, heeft Kompaan en De Bocht veel ervaring met (het belang van) traumabegeleiding in situaties van eergeweld, mensenhandel, huiselijk geweld en kindermishandeling. Het is onze ervaring in de dagelijkse praktijk dat het vroegtijdig herkennen en aanpakken van trauma een voorwaarde is voor ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Pilot betere begeleiding amv’s
Wij zijn in overleg met Nidos over een pilot om de basis in de begeleiding van amv’s te versterken met trauma-kennis, en basisprincipes van traumabegeleiding in de huidige begeleiding op te nemen. We pleiten ervoor dat deze ‘trauma-bril’ onderdeel wordt van de reguliere begeleiding binnen de bestaande woonvoorzieningen voor amv’s. Hierbij gaat het niet om intensieve individuele traumabehandeling (uitzonderingen daargelaten), maar om begeleiding met meer kwaliteit en beter aansluitend op de problemen van deze doelgroep. Dit betekent natuurlijk ook deskundigheidsbevordering van mentoren, en een bredere samenwerking met organisaties als GGZ, Beyond Borders en het Schakelcollege Tilburg om een effectieve begeleiding en behandeling vorm te geven. Hierdoor kunnen de kansen voor deze jongeren voor onderwijs, werk, sociaal functioneren en agressieregulatie stevig toenemen.

Daarnaast willen we ook kijken naar betere woon- en begeleidingsalternatieven als het huidige aanbod van kleinschalige opvang. We pleiten er tevens voor deze kennis en vaardigheden onder amv-opvanglocaties landelijk toegankelijk te maken. Ook scholen dienen in onze ogen toegang te hebben tot betreffende kennis van trauma.

De formulering van een concept voor begeleiding en deskundigheidsbevordering vraagt expertise en kwaliteit.

Uitbreiding expertise KenDB
Kompaan en De Bocht heeft veel ervaring met trauma, maar (nog) niet met de ontwikkeling van een bewezen effectieve methode voor behandeling van deze doelgroep. Deze expertise is wel vereist voor het verkrijgen van een behandelstatus. Wij werken op het moment aan een uitbreiding van onze kennis door voor 4 uur per week een klinisch-psycholoog in dienst te nemen, met ervaring met cultuursensitieve diagnostiek, advies en behandeling als specialisme ten aanzien van amv’s.

Voortbouwend op onze kennis en ervaring met trauma(begeleiding) en met de kennis en expertise van deze klinisch-psycholoog, hebben we een stevige basis om een aanbod voor begeleiding, behandeling en deskundigheidsbevordering op gebied van trauma voor amv’s te ontwikkelen.

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis