Ambulante hulpvormen

Jongerenhulpverlening

Veel jongeren vinden het belangrijk dat ze zichzelf kunnen ontwikkelen. Steeds meer zelf leren doen hoort daarbij. Je leert door vallen en opstaan. Dat kan voor jongeren moeilijk zijn. Ook kan het zo zijn dat er weinig hulp is van andere mensen. Of het contact met de ouders/opvoeders of docenten is lastig. Ambulante jongerenhulpverlening kan hierbij helpen. De jongerenhulpverlening is gericht op jongeren van 14 jaar tot 18+ die hulp kunnen gebruiken bij onderwerpen, zoals zelfstandig worden, jezelf leren kennen, omgaan met anderen, omgaan met moeilijke situaties, geldzaken, voor jezelf opkomen en/of het zoeken van werk, vrijetijdsbesteding, school, seksualiteit en sociale media.

Het uitgangspunt is dat de vragen van de jongere centraal staat. De hulpverlener benut de aanwezige, positieve krachten van de jeugdige en van het gezin. De behandeling is individueel gericht op de jongere, maar wel binnen het systeem. De behandeling is dan ook gericht op het herstel van de gezinsrelaties, waarbij het tempo van de jongere gevolgd wordt. Daarnaast richt de behandeling zich op het bevorderen van veiligheid van de jongere in een gezin. Hierbij wordt zowel risico gestuurde als herstelgerichte zorg geboden, zodat er toeleiding naar traumatherapie kan plaatsvinden indien dit nodig is.

Veilig Verder

Wanneer iemand te maken heeft (gehad) met dreiging, stalking of huiselijk geweld, gaat dit vaak samen met een gevoel van eenzaamheid, angst en machteloosheid. De focus voor Team Veilig Verder ligt op het herstellen van veiligheid voor de cliënt. Binnen het gezinssysteem wordt er ook gekeken naar de oorzaak en het ontstaan van de geweldsproblemen. Hoe je een eigen veilig leven kan opbouwen. We maken oude patronen zichtbaar. Hierin zijn we vasthoudend en gaan weerstand niet uit de weg. We zijn confronterend waar nodig, direct en duidelijk, maar ook ondersteunend. We gaan ook in gesprek met de (ex)partner om het geweld te stoppen. De spiraal van geweld willen we doorbreken. Dit kan alleen als we in gesprek gaan met diegene die het geweld pleegt. Soms helpen we ook met de financiën, een opleiding, werk of het contact met de omgeving. We weten door ervaring hoe patronen te doorbreken.

Complexe Scheidingen

Ruim 15 procent van de verbroken relaties mondt uit in een complexe scheiding. Daarbij belemmert een aanhoudend ernstig conflict het wederzijds belang van de ouders en het welzijn van de kinderen. Een complexe scheiding kenmerkt zich door grote problemen in de communicatie en samenwerking tussen ouders, een hoge mate van angst, boosheid, wantrouwen en vaak een lange juridische strijd.

Als je een complexe scheiding niet goed aanpakt, wordt de situatie steeds erger en raken kinderen verder in de knel tussen hun ouders en omgeving. Team Complexe Scheidingen wil dit verminderen, behandelen en daarmee in de toekomst voorkomen met het Zorgprogramma Complexe Scheidingen: behandeling en begeleiding op maat voor ouders en kinderen die een enkelvoudige, complexe of zeer complexe conflictscheiding doormaken.

Intensieve Gezinsbehandeling

Het opvoeden van kinderen is niet altijd gemakkelijk. Complexe problemen kunnen de ontwikkeling van een kind belemmeren bijvoorbeeld als er sprake is van een (v)echtscheiding, een traumatische ervaring of een kind problematiek zoals ADHD, autisme of hechtingsproblemen. Komen ouders of verzorgers er zelf niet meer uit, dan kan tijdelijke ondersteuning helpend zijn. Eén van de hulpvormen die Sterk Huis biedt is Intensieve Gezinsbehandeling (IGB). Een ambulant hulpverlener komt dan in het gezin en ondersteunt ouders met specialistische aandacht voor opvoed vraagstukken. Intensieve gezinsbehandeling is bedoeld voor gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar. Het doel is om samen in het gezin iets te veranderen waardoor het thuis beter gaat. Hierbij is zowel de betrokkenheid van ouders/verzorgers als de kinderen/ jongeren van belang.

Veiligheid Voorop (SOS)

Is er (mogelijk) sprake van kindermishandeling in een gezin? Veiligheid Voorop helpt bij het creëren van veiligheid voor kind en het gezin. Samen met het gezin en hun netwerk wordt in kaart gebracht waar er zorgen om zijn, wat de krachten van het gezin zijn en hoe we kunnen komen tot een veilige leefsituatie, zodat het kind weer veilig kan opgroeien in een warm en fijn thuis. Het is een oplossingsgerichte benadering voor gezinnen waar de veiligheid van een kind een probleem vormt. Het doel van de werkwijze is dat het kind (weer) veilig kan opgroeien in het gezin. Bij Sterk Huis werken we met een team dat getraind is in het maken van veiligheidsplannen volgens de benaderingswijze Signs of Safety. Zij gaan samen met de ouders, kinderen, hun netwerk en de professionals aan de slag om gezamenlijk tot een goed plan te komen, waarbij alle gezinsleden weer veilig zijn en zich veilig voelen. De hulpverlener stelt dit plan op met behulp van oplossingsgerichte vragen, waarmee sterke kanten van het gezin en uitzonderingen op de problemen zichtbaar worden, zodat het gezin zijn gedragsrepertoire kan uitbreiden.

Multi Systeem Therapie

Wanneer er onrust is binnen het gezin en er sprake is van gedragsproblemen (bijvoorbeeld spijbelen, crimineel gedrag of te veel blowen), dan kan Multi Systeem Therapie een uitkomst bieden. MST vermindert het aantal ernstige delicten, verbetert het functioneren van het gezin en laat een afname zien in uithuisplaatsingen.

MST is een intensieve vorm van behandeling waarbij de speciaal opgeleide MST- therapeut het gezin meerdere malen per week in de thuissituatie bezoekt gedurende 3 tot 5 maanden. De behandeling is gericht op gezinnen met jongeren tussen de 10 en 19 jaar. De behandelaar is 24 uur per dag en 7 dagen in de week bereikbaar. Ouders wordt geleerd en geholpen om de jongere succesvol te (bege)leiden in het gezin, op school, in de buurt en de vrije tijd.

Hulp na seksueel misbruik

Seksueel misbruik komt vaker voor dan veel mensen denken. Het kan gebeuren op school, thuis, op het werk, maar ook online (bijvoorbeeld het delen van naaktfoto’s). Als seksueel misbruik iemand overkomt, staat zijn of haar leven op zijn kop. Je kan je alleen en machteloos voelen. Soms schamen slachtoffers zich om erover te praten. Ze voelen zich zelfs schuldig. Sterk Huis helpt om datgene wat iemand heeft meegemaakt een plekje te geven. Samen werken we aan een veilige toekomst.

Sterk Huis kan op verschillende manieren helpen wanneer iemand te maken heeft (gehad) met seksueel misbruik: individueel of in groepsverband. Bij Sterk Huis kijken we welke hulp het beste bij iemand past.

PMW013

Sterk Huis wil sekswerkers een plek te geven waar zij vrijuit kunnen praten over hun werk en alle facetten waar zij tegenaan lopen. Want sekswerkers kunnen net als iedereen problemen krijgen met familie en vrienden, relaties, opvoeden van de kinderen, schulden of huisvesting. Vaak is het voor hen lastiger om gebruik te kunnen maken van reguliere voorzieningen in onze samenleving. Wij willen die twee werelden dan ook verbinden.

Sterk Huis biedt deze mensen advies en informatie, begeleiding bij het uitstappen, maar ook begeleiding bij vragen gericht op alle leefgebieden. Dit sluit aan bij het brede aanbod wat Sterk Huis al ruim 70 jaar heeft voor vrouwen en andere kwetsbare thema’s. Het doel is om de eigen kracht en weerbaarheid te versterken en emancipatie van de beroepsgroep in de samenleving te bevorderen.

Interculturele gezinscoach

Sommige jongeren hebben naast de opvoeding van hun ouder(s) of verzorger(s) net even een extra steuntje nodig. Bijvoorbeeld op school (werk), bij de vrijetijdsbesteding of in de omgang met gezinsleden of vrienden. Een gezinscoach kan hierbij ondersteunen. De gezinscoach is een professional die jongeren begeleidt met een culturele achtergrond. Hij of zij kijkt naar de positieve krachten van jongeren en ouders en bespreekt samen wat er veranderd moet worden thuis, op school en buitenshuis. Interculturele gezinscoaching is een initiatief van de Gemeente Tilburg en Sterk Huis.

Ambulante Spoedhulp

Ambulante Spoedhulp is een intensieve hulpvorm bij crisis- en spoedeisende situaties in gezinnen. Bij een crisis is er sprake van een ernstige verstoring van het dagelijks leven. Het gaat dan vaak om opvoedingsproblemen tussen ouders en kinderen, waar ouders zelf niet meer uit komen. Ook hulp vanuit hun directe omgeving is niet toereikend gebleken. In die situaties kan het team Ambulante Spoedhulp worden ingeschakeld. Het team Ambulante Spoedhulp ziet een crisis als een kans op verandering. De ambulant spoedhulpverlener kijkt samen met het gezin naar de krachten en mogelijkheden die er zijn om de problemen aan te pakken. Daarbij wordt gekeken naar de wensen tot verandering in het gezin. Het netwerk van het gezin wordt ook vaak in kaart gebracht en er wordt gekeken op welke manier zij ondersteuning kunnen bieden. Samen met het gezin maken we werkdoelen waaraan thuis bij de cliënt gewerkt wordt. De werkdoelen worden vastgelegd in een startformulier.

Dichtbij in de klas

Onze hulpverleners van Dichtbij in de klas komen naar peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, basis- en voorgezet onderwijs en het MBO toe als er behoefte is aan specialistische kennis en ondersteuning over de ontwikkeling va het kinderen en jongeren. De individuele begeleiding/behandeling van een gedragscoach helpt kinderen en jongeren als er (grote) zorgen zijn over de ontwikkeling, het gedrag en de veiligheid. Door deze zorgen is er een risico in het verstoren van de onderwijsontwikkeling van de jeugdige of groepsgenoten wanneer er geen passende begeleiding/behandeling is.

Door op tijd te signaleren kan begeleiding in de eigen omgeving worden geboden. Door Dichtbij in de klas krijgen kinderen en jongeren nieuwe kansen om op school weer goed mee te kunnen doen.

Dichtbij in de klas is er voor:

  • Kinderen en jongeren in het regulier, speciaal primair- en voortgezet onderwijs.
  • Voor kinderen op de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf.
  • Scholen, leerkrachten en ouders die graag advies willen.

FACT

FACT biedt behandeling en begeleiding aan jongeren en jong-volwassenen (16 – 24 jaar) met psychiatrische aandoeningen en problemen op andere gebieden (wonen, werken, sociale contacten, financiën). Dit doen wij door hulpverlening te richten op verschillende hersteldomeinen, namelijk door verminderen van psychische en somatische symptomen, bevorderen van maatschappelijk functioneren en sociale participatie, en het realiseren van persoonlijk herstel en kwaliteit van leven. FACT is voor jongeren met een laag IQ (<75) met enkelvoudige problematiek.

JIM

Jouw Ingebrachte Mentor (JIM) is een familielid, vriend of bekende van de jongere. De JIM is de vertrouwenspersoon voor de jongere tussen de 10 en 23 jaar. In die rol treedt hij/zij op als vertegenwoordiger richting de ouder(s) en professionals. Iedere jongere kiest zijn eigen JIM. Iemand die hij al kent en vertrouwt of waar hij heen gaat als het thuis even niet lekker loopt.

Een JIM kan een vriend, tante, buurman zijn, of een volwassene die door de jongere wordt vertrouwd. Het is de persoon die al in het natuurlijke netwerk van het gezin aanwezig is, die het gezin en de situatie al langer kent en al eerder betrokkenheid toonde. De JIM krijgt de soms moeilijke, maar ook eervolle taak om de jongere te helpen met school, werk of de situatie thuis.

Een JIM is iemand die goed kan meedenken over wat er speelt in een gezin en hoe bijvoorbeeld school of hulpverleners het gezin kunnen ondersteunen. De JIM krijgt een belangrijke rol bij het maken van een goed plan en hoe dat plan uitgevoerd moet worden. Omdat de JIM een bekende is van de jongere en de ouder(s), kan deze persoon goed meedenken en de professionals adviseren. De professional ondersteunt de JIM op een manier die voor iedereen werkt. Het doel is een lange termijn relatie. Professionals wisselen, maar de JIM blijft!

Vacature alert