Wat is en doet het Crisis Interventie Team?

De regio Hart van Brabant heeft een Crisis Interventie Team (CIT). Een crisis beperkt zich niet van 09:00 tot 17:00 en daardoor is dit team 24 uur per dag bereikbaar voor crisissituaties en bij zorgwekkend gedrag. Ook inwoners kunnen het CIT bellen als ze te maken hebben met een crisissituatie of met mensen die verward gedrag vertonen. Bij een crisis gaat het om acute situaties die niet kunnen wachten tot de volgende dag. Denk hierbij aan mishandeling, verwaarlozing of ernstige conflicten. Het CIT is bereikbaar via het telefoonnummer 0800-8013

Wat houdt het Crisis Interventie Team in?

Het team bestaat uit professionals van Jeugdbescherming Brabant, Veilig Thuis, GGZ Breburg, Amarant Groep en Sterk Huis. Samen hebben we alle expertise in huis om een goede beoordeling van de situatie te maken. Bij een crisissituatie wordt eerst gekeken of de veiligheid van kinderen en/of volwassenen acuut gevaar loopt. Als dit het geval is, gaat een medewerker van het CIT binnen 2 uur naar de betreffende locatie. Daar wordt eerst bekeken of de situatie kan worden opgelost met hulp uit het eigen netwerk, zodat betrokkenen in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven. Als dat niet het geval is, schakelen zij de hulp in van een zorgorganisatie. Eerste doel is het terugbrengen van veiligheid en rust. Het CIT zorgt voor een goede overdracht naar reguliere hulp en blijft maximaal 10 werkdagen betrokken. Bij spoedeisende psychiatrische hulpverlening schakelt het CIT zo nodig de crisisdienst van de GGZ in. Loopt de veiligheid van kinderen of volwassenen geen acuut gevaar, dan krijgt de beller advies over de beste vervolgactie of wordt direct de noodzakelijk hulp geboden om de ervaren crisissituatie op te lossen.

Waarom een Crisis Interventie Team?

In de regio Hart van Brabant willen we inwoners in een zorgcrisis of inwoners die tijdelijk de grip op hun leven kwijt zijn, zo goed mogelijk ondersteunen. We willen zo snel mogelijk de juiste opvang, zorg en ondersteuning bieden, zodat er weer rust en veiligheid is. Het CIT kan deze hulp en opvang 24 uur per dag bieden. Het team kan zo nodig snel ambulante hulp inzetten, waardoor zoveel mogelijk mensen in de thuissituatie worden geholpen. Via (vroeg)signalering en een intensieve en sluitende samenwerking kunnen we herhaling of erger voorkomen.

Crisishulp voor jeugdigen

GGz Breburg, Sterk Huis en Amarant maken onderdeel uit van het CIT. Deze organisaties kunnen ook crisishulp voor jeugdigen leveren. Er zijn drie soorten crisishulp: ambulant, met verblijf en crisispleegzorg. De organisatie bepaalt, in afstemming met het CIT, welke hulp passend is. De aanbieders zijn 24/7 uur bereikbaar. Ambulante hulp wordt in principe binnen 12 uur na verwijzing door het CIT ingezet. Een verblijfsplek is per direct beschikbaar, wanneer dat nodig is vanuit het oogpunt van veiligheid. Het uitgangspunt is dat de hulp zo kort mogelijk duurt. De maximale duur is 4 weken. Dat betekent dat zo snel mogelijk vervolgzorg moet worden geregeld. De organisatie die de crisis heeft opgepakt dient hiervoor contact op te nemen met de lokale Toegang. In overleg met elkaar wordt bepaald wat de vervolgzorg is. Liep er vóór de crisis al een arrangement? Dan kan deze weer worden opgepakt (tenzij een ander arrangement nodig is). De organisatie die de crisishulp geleverd heeft is verantwoordelijk voor het maken van een uitstroomplan. Deze dient binnen 2 weken of uiterlijk 4 weken ná de crisismelding gereed te zijn. In het uitstroomplan doet de organisatie een voorstel voor de vervolgzorg. De Toegang geeft vervolgens de beschikking af en helpt waar mogelijk om een soepele en zo snel mogelijke overdracht van crisishulp naar vervolgzorg te realiseren.

Landelijk meldpunt zorgwekkend gedrag

Sinds oktober 2020 is er een landelijk meldpunt voor zorgwekkend gedrag. Dit wil zeggen dat er een landelijk nummer is die elke inwoner van Nederland kan bellen wanneer iemand zorgwekkend gedrag vertoont. Het nummer is 0800 – 1205. Wanner er gebeld wordt naar dit nummer en je bent op dat moment in de regio Hart van Brabant, dan wordt je automatisch doorverbonden met het Crisis Interventie Team. Zorgwekkend gedrag kan bijvoorbeeld zijn dat iemand in je omgeving verward overkomt.

Wanneer bel je 112 of andere hulpnummers?

In de volgende situaties bel je niet naar het CIT, maar naar:

  • 112 | bij acute bedreiging of gevaar, geweld, brand of als iemand dringend medische hulp nodig heeft. Bijvoorbeeld bij een levensbedreigende situatie, een overval of een ongeval.
  • Veilig Thuis | 0800-2000 of 013-751 6789 | voor advies, vermoeden  of meldingen op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling waarbij geen sprake is van een crisis
  • De Huisartsenpost | voor medische vragen buiten kantooruren. Bijvoorbeeld bij voedselvergiftiging of een kind dat blijft overgeven.
  • 0900-8844: als er geen spoed is maar wel politiehulp nodig is.