KomPas in basisonderwijs

’T KomPas is een aanbod voor het basisonderwijs en is ontstaan vanuit de vraag van het samenwerkingsverband Tilburg en de Gemeente Tilburg. De doelgroep bestaat uit kinderen met fors externaliserend probleemgedrag waarbij eerdere inzet vanuit de eigen zorgstructuur van de school niet voldoende is gebleken en het kind dreigt uit te vallen op school of dreigt te worden verwijderd of geschorst. Vanwege het externaliserende probleemgedrag is de veiligheid van het betreffende kind of andere kinderen en/of de leerkracht in het geding. In veel gevallen is er naast het externaliserende probleemgedrag ook sprake van problemen in de opvoedings -en/of thuissituatie. Met deze voorziening proberen we te voorkomen dat kinderen uitstromen naar speciaal onderwijs of een zware vorm van hulpverlening.
‘T KomPas biedt specialistische behandeling en begeleiding gericht op kind, leerkracht en gezin en is snel inzetbaar, intensief en kortdurend (ongeveer 2 maanden). Alle trajecten komen in nauw overleg met de toegang / het wijkteam tot stand.
Gedurende de trajecten wordt in overleg met betrokkenen vanuit de zorgstructuur voortdurend bekeken wanneer de ondersteuning vanuit ’T KomPas weer afgebouwd kan worden naar de eigen zorgstructuur.
De resultaten van de inzet zijn zeer goed en continuering van de werkwijze is dan ook zeer wenselijk. Inmiddels is duidelijk dat er financiering is om de werkwijze in het volgende schooljaar te kunnen continueren.