Sterk Huis

Sterk Huis is een organisatie die in de afgelopen jaren een vernieuwende integrale aanpak van jeugdzorg, vrouwenhulpverlening en complexe gezinsproblematiek heeft ontwikkeld.

Met de naamswijziging draagt Sterk Huis een nieuwe ambitie en een nieuw concept uit.

Wij bieden:

 1. een deskundige aanpak om veiligheids- en ontwikkelingsproblemen bij kinderen en gezinnen duurzaam op te lossen. Door het bieden van warme en veilige opvang; deskundige en innovatieve behandeling; een opleiding en werkervaring;
 2. een aanpak die effectief inzet op voorkomen van grote problemen. Door risico’s zo vroeg mogelijk te herkennen, begeleiden en behandelen, altijd in samenwerking met toegangsteams, scholen, huisartsen en gemeenten.

Onze thema's

Ontwikkeling
& gedrag
leerachterstand, ADHD, autisme, sexting, jeugdzorg, loverboys, spijbelen
Opvoeding
& ouderschap
problemen in het gezin, ruzie thuis, tienermoeder, kind luistert niet
Huiselijk geweld
& kindermishandeling
vrouwen en mannen in nood, eergerelateerd geweld, verwaarlozing
Seksueel misbruik
schokkende gebeurtenis, verkrachting, PTSS, trauma
Problemen bij scheiden
vechtscheiding, complexe scheiding, ruzie, uit elkaar, wijzerscheiden
Leren & werk
geldproblemen, werkloosheid, gezinsbegeleiding, armoede
Pleegzorg
kinderbescherming, pleegouders, vervangende gezinshuizen

Algemene cijfers

Unieke cliënten in

2017 2355 clienten
2016 2366 clienten

Plaatsen bij pleeggezinnen

483 Plaatsen

AMF-cliënten

183 Cliënten

Personeel

 • Vaste medewerkers
 • Vrijwilligers
 • Stagiaires

Ziekteverzuim: 6,2 %

1 cliëntenraad
1 jongerenraad
1 pleegouderraad

belangrijke gebeurtenissen

Ons Sterk Huis staat

Sinds mei 2017 werken we op één hoofdlocatie in een nieuw, warm en veilig gebouw. Dit is een grote stap in de verbinding van opvang en behandeling, kennis en vaardigheden van de Jeugdzorg, de Vrouwenhulpverlening, en de behandeling en de opvang van jonge asielzoekers op één plek. Ons Sterk Huis hebben we alleen kunnen realiseren met grote betrokkenheid en steun van vrienden.

Psychotraumacentrum

In 2017 hebben de eerste stappen gezet in de start van een psychotraumacentrum voor beschadigde kinderen én gezinnen in Sterk Huis. Een centrum voor deskundige, gezinsgerichte traumabehandeling en -verwerking. Met als doel de ‘rugzak’ van kinderen en gezinnen leeg te maken, zodat er echt ruimte is om sterk te ontwikkelen op school, in vriendschappen en relaties, in stabiel gedrag en in werk.

Werken aan basiskracht

De gemeente Goirle heeft sinds een aantal jaar gekozen om, vanuit hun lokale jeugdzorgbudget, te investeren in “werken aan Basiskracht”. Op alle peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en groepen 1 en 2 van alle basisscholen in Goirle is wekelijks specialistische Jeugdzorgkennis beschikbaar in een ‘gedragscoach’ vanuit Sterk Huis.

Werken aan de toekomst

Met het project Sterker voor de Toekomst kunnen we onze cliënten een werkervaringstraject bieden in onze eigen koffiecorner, winkeltje en bij de catering. Plekken waar onze cliënten werkervaring opdoen en weer kunnen gaan bouwen aan een kans op werk of een opleiding.

Steeds Sterker Academie

In 2017 hebben we de Steeds Sterker Academie verder uitgebouwd. De academie is een kenniscentrum waar we bouwen aan kennis over oorzaken, beschermende en risicofactoren van intergenerationele problematiek van onveiligheid en ontwikkelingsproblemen in gezinnen en wat werkt in het voorkomen en doorbreken daarvan

Data-based preventief werken

In 2017 hebben we belangrijke stappen gezet in het uitrollen van de preventie aanpak van Sterk Huis. De kern van de Sterk Huis aanpak in de preventie is beschikbare data en kennis in de natuurlijke omgeving van kinderen en gezinnen te gebruiken en te verbinden om de (risico’s op) problemen te voorspellen en hierop te anticiperen en op basis van deze voorspellende kennis de basis op scholen, bij huisartsen en in wijken versterken. In deze aanpak werken we op scholen en bij huisartsen, want dit zijn natuurlijke plekken waar kinderen en hun ouders het meeste komen.

Zorgtrajecten

Verdeling financieringsvorm zorgtrajecten

 • AMF 5%
 • Jeugdwet 68%
 • VNG 3%
 • WMO 22%
 • ZVW 3%

(% en aantal zorgtrajecten)

Verdeling zorgvorm

 • Verblijf 22%
 • Ambulantt 42%
 • Pleegzorg 20%
 • Daghulp 3%
 • Onderzoek en behandeling 13%

(% en aantal zorgtrajecten)

Wat je misschien nog niet weet

Waarom doen we wat we doen

Wij geloven dat een samenleving waar iedereen gezien wordt een betere samenleving is, waar kwetsbare mensen meer kans hebben op een stabiel, veilig, duurzaam, zelfredzaam en veerkrachtig leven en zich zo beter kunnen ontwikkelen.

Hoe doen we dat dan

Door gebruik te maken van specialistische kennis, heldere inzichten en slimme behandelmethoden. Het liefst in een zo vroeg mogelijk stadium, zodat uitdagingen geen problemen worden. En als die problemen er toch zijn of steeds terugkeren, dan helpen we onze cliënten ze op te lossen en patronen te doorbreken.

Wat doen we eigenlijk

We helpen mensen sterkte en veerkracht te ontwikkelen, zodat ze beter opgewassen zijn tegen de uitdagingen van het leven. Zo hebben ze meer kans op een veilig en zelfredzaam bestaan én bouwen ze aan een betere toekomst.

Opening

Zon, applaus en een koninklijk randje

Is mijn kind gewoon druk of wijst het gedrag op ADHD? Ben ik angstig of is er sprake van een stoornis? Leidt af en toe spijbelen tot schooluitval? Verandert experimenteren in grenzeloosheid? Lopen ruzies thuis uit de hand? Is die vlotte vriend uit op misbruik? Kun je als ouder niet meer uit de voeten met je onmacht? Zijn er problemen rondom jong ouderschap? Sterk Huis biedt hulp bij het voorkomen. Lukt dat niet, dan lossen we samen met betrokkenen de problemen op. Daarbij hebben we oog voor wat goed gaat en voor samenhang in de hulp.

Zichtbaarheid

Op 31 december 2017
0
Facebook
1
Twitter
1
Linkedin

HEADLINES

STERK magazine

Eind 2017 lanceerde wij ons vierde STERK magazine.

Jaardocument 2017